Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Kinh tế và vận tải đường sắt

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

(Ngành: Chuyên ngành kinh tế vận tải đường sắt)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

4

VLY.105.2

Vật lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

5

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

6

ĐSO.111.3

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

7

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

8

TRH.802.3

Triết học F2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

9

KVT.314.4

Kinh tế vi mô F1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

10

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

11

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

12

GIT.102.3

Giải tích

3

 

3

 

 

 

 

 

 

13

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

14

KCT.802.4

Kinh tế chính trị F1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

15

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

16

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

17

KVT.318.4

Kinh tế vi mô F2

4

 

 

4

 

 

 

 

 

18

QLY.309.4

Nguyên lí thống kê kinh tế

4

 

 

4

 

 

 

 

 

19

QLY.307.2

Luật kinh tế

2

 

 

2

 

 

 

 

 

20

KVT.313.4

Kinh tế vĩ mô F1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

21

ĐSO.113.4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

 

 

4

 

 

 

 

 

22

QLY.305.3

Khoa học quản lý

3

 

 

3

 

 

 

 

 

23

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

4

 

 

 

 

 

24

KCT.803.4

Kinh tế chính trị F2

4

 

 

4

 

 

 

 

 

25

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

26

KVT.312.4

Kinh tế vận tải

4

 

 

 

4

 

 

 

 

27

QLY.310.4

Kinh tế phát triển

4

 

 

 

4

 

 

 

 

28

KVT.316.4

Tài chính tiền tệ

4

 

 

 

4

 

 

 

 

29

GIT.106.3

Toán kinh tế

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

4

 

 

 

 

31

KVT.317.4

Kinh tế vĩ mô F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

32

KVT.315.4

Kinh tế lượng

4

 

 

 

4

 

 

 

 

33

THG.424.2

Thông tin tín hiệu Đường sắt

2

 

 

 

 

2

 

 

 

34

ĐTX.261.2

Cấu tạo đầu máy toa xe

2

 

 

 

 

2

 

 

 

35

VKS.366.3

Điều tra kinh tế vận tải Đường sắt

3

 

 

 

 

3

 

 

 

36

ĐSA.536.2

Cơ sở hạ tầng đường sắt

2

 

 

 

 

2

 

 

 

37

VKS.365.2

Thống kê vận tải đường sắt

2

 

 

 

 

2

 

 

 

38

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

39

KVT.319.4

Kinh tế công cộng

4

 

 

 

 

4

 

 

 

40

QLY.306.2

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

2

 

 

 

 

2

 

 

 

41

VKS.384.2

Tổ chức xếp dỡ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

42

KVT.320.4

Kinh tế môi trường

4

 

 

 

 

4

 

 

 

43

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

3

 

 

 

44

VKS.370.5

Tài chính - kế toán vận tải đường sắt

5

 

 

 

 

 

5

 

 

45

VKS.371.4

Tổ chức vận chuyển hàng hóa và hành khách

4

 

 

 

 

 

4

 

 

46

VKS.372.2

Định mức lao động trong vận tải đường sắt

2

 

 

 

 

 

2

 

 

47

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

3

 

 

48

VKS.373.2

Thực tập nghiệp vụ Đường sắt

2

 

 

 

 

 

2

 

 

49

VKS.369.1

TKMH tổ chức chạy tàu

1

 

 

 

 

 

1

 

 

50

VKS.368.4

Tổ chức chạy tàu trên đường sắt F1

4

 

 

 

 

 

4

 

 

51

VKS.367.4

Kế hoạch và hạch toán ngành vận tải Đường sắt F1

4

 

 

 

 

 

4

 

 

52

VKS.378.1

TKMH Giá thành vận tải đường sắt

1

 

 

 

 

 

 

1

 

53

VKS.379.2

Kiểm toán nội bộ vận tải Đường sắt

2

 

 

 

 

 

 

2

 

54

VKS.380.5

Kế hoạch và hạch toán ngành vận tải đường sắt F2

5

 

 

 

 

 

 

5

 

55

VKS.377.3

Giá thành vận tải đường sắt

3

 

 

 

 

 

 

3

 

56

VKS.376.3

Phân tích hoạt động SXKD vận tải Đường sắt

3

 

 

 

 

 

 

3

 

57

VKS.375.3

Tổ chức chạy tàu trên Đường sắt F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

58

VKS.374.2

Marketing vận tải Đường sắt

2

 

 

 

 

 

 

2

 

59

VKS.381.1

TKMH Kế hoạch và hạch toán ngành Vận tải đường sắt F2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

60

VKS.383.11

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11

61

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4

62

VKS.382.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4