Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo đăng ký địa chỉ e-mail để truy cập CSDL điện tử từ xa (26/06/2017 - 15:37) Trung tâm thông tin thư viện Dang ky truy cap tu xa.doc
Thông báo về việc sử dụng CSDL điện tử ProQuest Ebook Central (19/06/2017 - 14:28) Trung tâm thông tin thư viện Thong bao su dung CSDL 2017.doc
Định mức xây dựng thuyết minh đề tài NCKH (19/06/2017 - 08:37) Phòng Tài chính - Kế toán cv 358 (1).pdf
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 51 (08/06/2017 - 07:30) Phòng Khoa học công nghệ File 1_Thu moi viet bai Hoi thao CLB lan 51_2017.pdf, File 2_Cong van 239_UBND-KTN_Dong Thap.pdf, File 3_Tieu chi cong uoc RAMSAR.pdf, File 4_The le viet bai.docx, File 5_Cach trinh bay bai viet.docx
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 51 (08/06/2017 - 07:30) Phòng Khoa học công nghệ File 1_Thu moi viet bai Hoi thao CLB lan 51_2017.pdf, File 2_Cong van 239_UBND-KTN_Dong Thap.pdf, File 3_Tieu chi cong uoc RAMSAR.pdf, File 4_The le viet bai.docx, File 5_Cach trinh bay bai viet.docx
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 51 (08/06/2017 - 07:30) Phòng Khoa học công nghệ File 1_Thu moi viet bai Hoi thao CLB lan 51_2017.pdf, File 2_Cong van 239_UBND-KTN_Dong Thap.pdf, File 3_Tieu chi cong uoc RAMSAR.pdf, File 4_The le viet bai.docx, File 5_Cach trinh bay bai viet.docx
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 51 (08/06/2017 - 07:30) Phòng Khoa học công nghệ File 1_Thu moi viet bai Hoi thao CLB lan 51_2017.pdf, File 2_Cong van 239_UBND-KTN_Dong Thap.pdf, File 3_Tieu chi cong uoc RAMSAR.pdf, File 4_The le viet bai.docx, File 5_Cach trinh bay bai viet.docx
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 51 (08/06/2017 - 07:30) Phòng Khoa học công nghệ File 1_Thu moi viet bai Hoi thao CLB lan 51_2017.pdf, File 2_Cong van 239_UBND-KTN_Dong Thap.pdf, File 3_Tieu chi cong uoc RAMSAR.pdf, File 4_The le viet bai.docx, File 5_Cach trinh bay bai viet.docx
Thông báo hoàn thiện Thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 (07/06/2017 - 07:21) Phòng Khoa học công nghệ TB hoan thien de tai Truong 2018.doc
Danh mục bài báo số 55 (30/05/2017 - 11:00) Phòng Khoa học công nghệ ABC_Muc luc so 55.doc
Danh mục các bài báo số 56 (30/05/2017 - 10:47) Phòng Khoa học công nghệ ABC_Muc luc so 56.doc
Thông báo lịch thẩm định giờ NCKH năm học 2016-2017 (26/05/2017 - 17:13) Phòng Khoa học công nghệ TB lich tham tra gio NCKH 2016-2017.pdf
Kế hoạch tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 (26/05/2017 - 09:55) Phòng Tổ chức cán bộ DS can bo chu chot lay phieu tin nhiem PHT 2017.xlsx

Trang