Công văn số 301/CV-TCCB ngày 15/6/2017 về việc góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ và hoạt động của Trường Đại học GTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Công văn số 301/CV-TCCB ngày 15/6/2017 về việc góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ và hoạt động của Trường Đại học GTVT

Công văn số 301/CV-TCCB ngày 15/6/2017 về việc góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ và hoạt động của Trường Đại học GTVT

    Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban soạn thảo được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/01/2017 đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải. Để sớm hoàn thiện Dự thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Quý đơn vị tổ chức nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy chế nói trên. Bản Dự thảo Quy chế được đăng tải trên Văn phòng điện tử của Trường tại địa chỉ http://vanphongdientu.utc.edu.vn từ ngày 16/6/2017 (Các đơn vị sử dụng tài khoản của đơn vị mình trên Văn phòng điện tử để truy cập).

    Mọi ý kiến đóng góp (bằng văn bản) xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2017, gặp đồng chí Bùi Quỳnh Hoa - phòng 405 nhà A1, điện thoại: 04.38347675; email: tccb@utc.edu.vn.

    Phòng Tổ chức cán bộ mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý đơn vị.

    Trân trọng cảm ơn./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

TS Vũ Đức Sỹ (Đã ký)

Danh mục: