Thông báo về kế hoạch kiểm kê tài sản công năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về kế hoạch kiểm kê tài sản công năm 2016- Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/5/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài sản công của Trường ĐH GTVT;
- Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/5/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường ĐH GTVT.
 
Phòng Thiết bị Quản trị đề nghị các đơn vị trong Trường thực hiện kiểm kê tài sản công được hình thành bởi đầu tư, mua sắm, được cấp, được điều chuyển, được viện trợ, quà biếu, quà tặng, đóng góp của tập thể, … từ các nguồn vốn được cấp bởi ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án trong và ngoài nước, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường và các nguồn vốn khác phục vụ công tác đào tạo, NCKH và quản lý, bao gồm: (i) Tài sản cố định (nhà cửa, cơ sở vật chất; máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; trang thiết bị, phương tiện làm việc, …); (ii) Tài sản công cụ, dụng cụ, vật tư (tại thư viện, giảng đường, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, trung tâm, xưởng thực hành, xưởng in, trạm y tế, …), cụ thể như sau:
 
1. Phạm vi, mục đích và đối tượng kiểm kê
 
- Phạm vi kiểm kê: Các đơn vị trong Trường (sau đây gọi chung là các đơn vị).
 
- Mục đích: (i) Thống kê và đánh giá hiện trạng tài sản về số lượng, giá trị còn lại của tài sản thiết bị tại các đơn vị; (ii) Lập kế hoạch mua sắm, nâng cấp, sửa chữa hoặc thanh lý tài sản; (iii) Phân bổ, điều chuyển tài sản giữa các đơn vị đảm bảo đúng tiêu chuẩn và định mức; (iv) Kiểm tra, rà soát việc khai thác hiệu quả và sử dụng hợp lý tài sản tại các đơn vị.
 
- Đối tượng kiểm kê: Tài sản hiện có tại các đơn vị tính đến 0h00 ngày 01/01/2017.
 
2. Triển khai thực hiện
 
- Các đơn vị tự kiểm kê tài sản theo Hướng dẫn kiểm kê tài sản trên website: http://vanphongdientu.utc.edu.vn và gửi Biên bản kiểm kê tài sản của đơn vị về Phòng Thiết bị Quản trị trước ngày 21/01/2017, bao gồm 01 bản cứng được ký xác nhận bởi lãnh đạo đơn vị và 01 bản mềm gửi theo địa chỉ e.mail: linhtktbqt@utc.edu.vn;
 
- Phòng TBQT tổng hợp và thông báo chi tiết lịch kiểm kê tài sản cụ thể tại các đơn vị trong tháng 02/2017;
 
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0979 589 688 (Ô. Giang).
 
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung của thông báo này./.
 
                                                                                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TBQT
- BGH (để báo cáo);                                                                                                            (Đã ký)
- Các đơn vị;
- Lưu: HCTH, TBQT.                                                                                                        Hồ Sỹ Diệp

Danh mục: