Ban Thanh tra

BAN THANH TRA

Địa chỉ: Phòng 405 và 406 -  Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải 

Điện thoại: ( 024) 37.661128

Email: banthanhtra@utc.edu.vn

Phó Trưởng Ban: Th.S Phạm Xuân Tích.

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao thông Vận tải là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ cấu tổ chức Ban gồm 07 Cán bộ - Viên chức: 03 cán bộ thanh tra chuyên trách và 04 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.

Hoạt động thanh tra trong trường Đại học Giao thông Vận tải được tiến hành theo hai hình thức:

        - Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        - Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được  Hiệu trưởng quyết định.