Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Hệ thống thông tin

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Ngành: Chuyên ngành hệ thống thông tin)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

2

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

CPM.902.3

Tin học văn phòng

3

3

 

 

 

 

 

 

 

4

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

4

 

 

 

 

 

 

 

5

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

6

GIT.101.4

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

7

MHT.901.3

Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

1

 

 

 

 

 

 

 

8

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

9

MAT.901.4

Giải tích số

4

 

4

 

 

 

 

 

 

10

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

11

VLY.1001.4

Vật lý đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

12

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

13

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

14

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15

GIT.102.4

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

16

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

17

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

18

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

4

 

 

 

 

 

19

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

20

CPM.903.4

Lập trình hướng đối tượng và C++

4

 

 

4

 

 

 

 

 

21

MHT.903.2

Bảo trì hệ thống

2

 

 

2

 

 

 

 

 

22

MHT.902.4

Kiến trúc và tổ chức máy tính

4

 

 

4

 

 

 

 

 

23

MAT.903.4

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

24

CPM.904.4

Lập trình Visual Basic

4

 

 

 

4

 

 

 

 

25

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

 

 

 

2

 

 

 

 

26

KVT.301.3

Kinh tế vi mô và vĩ mô

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

 

3

 

 

 

 

28

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

29

MAT.904.3

Đồ hoạ máy tính

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

MAT.905.3

Thuật toán và độ phức tạp thuật toán

3

 

 

 

3

 

 

 

 

31

MHT.904.4

Hệ điều hành

4

 

 

 

4

 

 

 

 

32

MHT.905.4

Cơ sở dữ liệu

4

 

 

 

4

 

 

 

 

33

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

 

4

 

 

 

34

MAT.906.3

Toán tối ưu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

35

KVT.302.3

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

 

3

 

 

 

36

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

3

 

 

 

37

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

38

CPM.905.4

Phân tích thiết kế hệ thống

4

 

 

 

 

4

 

 

 

39

MHT.906.4

Mạng máy tính

4

 

 

 

 

4

 

 

 

40

MHT.907.3

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

41

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

 

4

 

 

42

CPM.907.4

Công nghệ phần mềm

4

 

 

 

 

 

4

 

 

43

MHT.910.2

Thực tập chuyên môn

2

 

 

 

 

 

2

 

 

44

KVT.303.3

Tài chính doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

3

 

 

45

MHT.909.4

Lập trình cơ sở dữ liệu Internet

4

 

 

 

 

 

4

 

 

46

MHT.908.4

Trí tuệ nhân tạo

4

 

 

 

 

 

4

 

 

47

CPM.906.4

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

4

 

 

 

 

 

4

 

 

48

KVT.304.4

Nguyên lý kế toán

4

 

 

 

 

 

 

4

 

49

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

50

MHT.911.3

Cơ sở dữ liệu F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

51

CPM.908.4

Quản lý các dự án phần mềm

4

 

 

 

 

 

 

4

 

52

MAT.907.3

An toàn và bảo mật thông tin

3

 

 

 

 

 

 

3

 

53

MHT.912.3

Hệ chuyên gia

3

 

 

 

 

 

 

3

 

54

CPM.909.4

Công nghệ Java

4

 

 

 

 

 

 

4

 

55

MHT.913.2

Thực tập tốt nghiệp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

56

MHT.914.11

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11

57

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4