Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

(Ngành: Chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

4

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

4

 

 

 

 

 

 

 

5

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

6

ĐSO.111.3

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

7

TRH.802.3

Triết học F2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

8

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

9

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

10

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

11

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

12

VLY.105.2

Vật lý

2

 

2

 

 

 

 

 

 

13

KCT.802.4

Kinh tế chính trị F1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

14

KCT.803.4

Kinh tế chính trị F2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

15

GIT.102.3

Giải tích

3

 

3

 

 

 

 

 

 

16

ĐSO.113.4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

 

 

4

 

 

 

 

 

17

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

4

 

 

 

 

 

18

KVT.314.4

Kinh tế vi mô F1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

19

QLY.305.3

Khoa học quản lý

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

KVT.313.4

Kinh tế vĩ mô F1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

21

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

22

GIT.106.3

Toán kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

23

KVT.315.4

Kinh tế lượng

4

 

 

4

 

 

 

 

 

24

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

4

 

 

 

 

25

QLY.309.4

Nguyên lí thống kê kinh tế

4

 

 

 

4

 

 

 

 

26

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

27

KVT.318.4

Kinh tế vi mô F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

28

QLY.308.3

Tâm lý học quản lý

3

 

 

 

3

 

 

 

 

29

ĐTU.422.3

Kỹ thuật điện tử và kỹ thuật số

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

KVT.316.4

Tài chính tiền tệ

4

 

 

 

4

 

 

 

 

31

QLY.307.2

Luật kinh tế

2

 

 

 

2

 

 

 

 

32

KVT.317.4

Kinh tế vĩ mô F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

33

MHT.915.3

Mạng máy tính và Internet

3

 

 

 

 

3

 

 

 

34

VTH.451.3

Mạng viễn thông

3

 

 

 

 

3

 

 

 

35

KVT.319.4

Kinh tế công cộng

4

 

 

 

 

4

 

 

 

36

QLY.310.4

Kinh tế phát triển

4

 

 

 

 

4

 

 

 

37

KVT.320.4

Kinh tế môi trường

4

 

 

 

 

4

 

 

 

38

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

3

 

 

 

39

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

3

 

 

 

40

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

41

VTH.450.3

Hệ thống thông tin nhiều kênh

3

 

 

 

 

3

 

 

 

42

KVT.321.2

Thực tập cơ sở vật chất kỹ thuật

2

 

 

 

 

 

2

 

 

43

KBC.3011.3

Thanh toán quốc tế trong BCVT

3

 

 

 

 

 

3

 

 

44

KBC.303.4

Kinh tế BCVT

4

 

 

 

 

 

4

 

 

45

KBC.304.2

Chiến lược kinh doanh BCVT

2

 

 

 

 

 

2

 

 

46

KBC.306.2

Định mức lao động BCVT

2

 

 

 

 

 

2

 

 

47

KBC.301.3

Marketing dịch vụ BCVT

3

 

 

 

 

 

3

 

 

48

KBC.302.4

Quy trình khai thác các dịch vụ BCVT

4

 

 

 

 

 

4

 

 

49

KBC.307.4

Tổ chức SXKD BCVT

4

 

 

 

 

 

4

 

 

50

KBC.311.2

Thống kê BCVT

2

 

 

 

 

 

 

2

 

51

KBC.314.4

Phân tích hoạt động SXKD BCVT

4

 

 

 

 

 

 

4

 

52

KBC.309.3

Quản lí chất lượng dịch vụ BCVT

3

 

 

 

 

 

 

3

 

53

KBC.312.5

Kế toán BCVT

5

 

 

 

 

 

 

5

 

54

KBC.313.2

Hạch toán nội bộ doanh nghiệp BCVT

2

 

 

 

 

 

 

2

 

55

KBC.310.3

Tài chính doanh nghiệp BCVT

3

 

 

 

 

 

 

3

 

56

KBC.316.11

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11

57

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4

58

KBC.315.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4

59

KBC.308.3

Đánh giá dự án đầu tư ngành BCVT

3

 

 

 

 

 

 

 

3