Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Tín hiệu giao thông

CHUYÊN NGÀNH TÍN HIỆU GIAO THÔNG

(Ngành: Chuyên ngành tín hiệu giao thông)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HOA.109.3

Hoá học (TN trái buổi)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

VLY.101.4

Vật lý F1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GIT.110.2

Phưong pháp tính

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

14

VLY.102.3

Vật lý F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GIT.102.4

Giải tích 2

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

17

KTĐ.401.4

Lý thuyết mạch điện F1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

ĐTU.401.3

Cấu kiện điện tử

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐKH 401.4

Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

21

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

22

VKT.101.4

Hình họa- Vẽ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

23

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

24

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

25

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

26

ĐTU.402.4

Kỹ thuật điện tử tương tự

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

27

KTĐ.402.4

Lý thuyết mạch điện F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

28

ĐKH.402.3

Cảm biến đo lường

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

29

KTM.201.4

Cơ kỹ thuật

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

30

GIT.109.2

Hàm phức

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

31

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

32

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

33

CKO.201.3

Phương tiện Giao thông vận tải

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

34

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

35

ĐTU.404.3

Xử lý tín hiệu và truyền tin

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

36

VKS.301.2

Khai thác vận tải F2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

37

NNG.103.5

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

38

KTĐ.403.3

Máy điện

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

39

ĐKH.403.4

Mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

40

ĐTU.403.3

Kỹ thuật điện tử số

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

41

VTO.301.2

Khai thác vận tải F1

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

42

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

43

ĐKH.408.1

TKMH điều khiển Logic

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

44

ĐKH.407.4

Điều khiển logíc

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

45

ĐKH.406.4

Máy tính và kỹ thuật phép nối

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

46

ĐKH. 405.4

Lý thuyết điều khiển tự động F1

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

47

KVT.305.2

Kinh tế vận tải

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

48

ĐTU.407.4

Thực tập tay nghề

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

49

ĐTU.405.4

Kỹ thuật vi xử lý

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

50

ĐKH. 418.3

Lý thuyết hệ thống

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

51

ĐTU.406.3

Kỹ thuật đo lường

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

52

THG.404.4

Lý thuyết kiểm tra trạng thái đường ray

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

53

THG.402.3

Nguồn điện tín hiệu

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

54

THG. 401.3

Cơ sở hệ thống tín hiệu giao thông

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

55

ĐKH.412.3

Điện tử cộng suất

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

56

THG.403.3

Hệ thống truyền dẫn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

57

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

58

ĐKH.411.1

TKMH Mạng Máy tính và số liệu

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

59

ĐKH.410.4

Mạng máy tính và số liệu

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

60

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

61

ĐKH. 415.3

Lý thuyết điều khiển F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

62

THG.412.4

Thực tập chuyên môn

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

63

THG.411.1

TKMH điều khiển tín hiệu đường bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

64

THG.408.1

TKMH Hệ thống tín hiệu khu gian F1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

65

THG.410.5

Điều khiển tín hiệu đường bộ

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

66

THG.409.4

Hệ thống tín hiệu ga F1

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

67

THG.407.4

Hệ thống tín hiệu khu gian F1

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

68

THG.406.4

An toàn giao thông

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

69

THG.405.2

Điều khiển tín hiệu đuờng thuỷ

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

70

VTH.447.3

Kỹ thuật thông tin giao thông

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

71

THG.420.2

Chuyên đề mới

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

72

THG.419.3

Tín hiệu metro

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

73

THG.418.3

Phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống tín hiệu

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

74

THG.417.3

Hệ thống tập trung điều độ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

75

THG.416.1

TKMH hệ thống tín hiệu ga F2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

76

THG.415.5

Hệ thống tín hiệu ga F2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

77

THG.414.4

Hệ thống tín hiệu khu gian F2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

78

THG.410. 5

Điều khiển tín hiệu hàng không

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

79

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

80

THG.421.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

81

THG.422.15

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15