Khoa Công trình | Bộ môn Đường bộ

BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ

Địa chỉ: Nhà A6 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 766 4531. 
Email: dbo@utc.edu.vn
Trưởng Bộ môn:                PGS.TS. Lã Văn Chăm          - ĐT: 0913 220 244
Phó Trưởng Bộ môn:       Ths.GVC. Vũ Đình Hiền        - ĐT: 0913 306 340

 

 1.  Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ môn: Tiền thân là Bộ môn Đường bộ - Đường sắt thành lập từ năm 1962 gồm 7 người, đến năm 1968 Bộ môn Đường bộ được tách ra trở thành một bộ môn độc lập.
2.    Các hình thức khen thưởng
-    Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất sắc các năm:
+ Năm học 2002-2003 theo QĐ số 741/QĐ/BGD & ĐT-VP, ngày 18/02/2004
+ Năm học 2003-2004 theo QĐ số 7928/QĐ/BGD&ĐT-VP, ngày 09/12/2004
+ Năm học 2004-2005 theo QĐ số 5469/QĐ/BGD&ĐT, ngày 29/09/2005
+ Năm học 2005-2006 theo QĐ số 1882/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/04/2007
+ Năm học 2006 –2007 theo QĐ số 7357/QĐ-BGDĐT, ngày 16/11/2007
+ Năm học 2007-2008  theo QĐ số 7674/QĐ-BGDĐT, ngày 14/11/2008.
+ Năm học 2008- 2009 theo QĐ số 8303/QĐ-BGDĐT, ngày 18/11/2009.
-    Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ – cấp ngày 09/04/1977
+ Huân chương Lao động Hạng Ba – cấp ngày 20/03/1979
+ Huân chương Lao động Hạng Nhì –  cấp ngày 04/11/1985
+ Huân chương Lao động Hạng Nhất – cấp ngày 03/10/1995
+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo – cấp ngày 09/06/1998
          + Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo – theo QĐ số 5474/QĐ-BGD&ĐT, cấp ngày 30/09/2005.
+ Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo  - theo QĐ số 2492/QĐ-BGDĐT cấp ngày 24/03/2009.
+ Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo – theo QĐ số 1213B/QĐ-BGD&ĐT cấp ngày 31/03/2010.
+ Huân chương Lao động Hạng Nhất – cấp ngày 03/11/2010
3. Cơ cấu tổ chức: Hiện nay Bộ môn Đường bộ có tổng số cán bộ, công nhân viên là 31 người: 3 PGS.TS ; 5 TS; 13 Ths ; 7NCS ; 3 KS, trong đó có 14 Đảng viên.
5. Chức năng, nhiệm vụ:
- Giảng dạy đại học với các chuyên ngành: Xây dựng đường bộ và Cầu đường bộ của các hệ: chính quy, tại chức, bằng 2, liên thông.
- Giảng dạy cao học và đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.
- Nghiên cứu đề tài Khoa học các cấp, biên soạn giáo trình, công bố các bài báo khoa học trên các Tạp chí chuyên ngành. Tham gia tư vấn và thiết kế các công trình giao thông.