Đợt 3: Ứng viên đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ online từ ngày 03/09/2018 đến ngày 18/09/2018