Phòng Đào tạo đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Phòng 104 đến Phòng 110 - Nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (024) 37662667; Fax: (024) 37669538

Địa chỉ email: phongdtdh@utc.edu.vn

Trưởng phòng:    TS  Phạm Thanh Hà

Phó trưởng phòng: ThS Lê Thị Tuệ Khanh

Phó trưởng phòng: PGS.TS Lương Xuân Bính

Phó trưởng phòng: TS. Lê Vĩnh An

 

Chức năng, nhiệm vụ

          Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy. Phòng có các nhiệm vụ sau :

1. Công tác kế hoạch

a. Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy hàng năm.

b. Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học hệ chính quy và phi chính quy phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

c. Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp ở bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

d. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ và năm học ở bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; lập thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo đại học.

2. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy của các Bộ môn.

b. Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo hệ chính quy, hệ phi chính quy và phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, lập bảng thanh toán khối lượng hoạt động đào tạo các hệ, các bậc đào tạo.

c. Phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT chủ trì thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy (Tiếp nhận kết quả tuyển sinh, thông báo trúng tuyển, tổ chức nhập học, phân ngành học và giải quyết các vấn đề có liên quan đến thí sinh).

d. Thẩm tra và quản lý điểm của sinh viên bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên, chủ trì việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy chế.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

f. Thẩm định việc thành lập các Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy do các bộ môn đề xuất; thẩm định kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên.

g. Quản lý và tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học trong toàn trường.

h. Quản lý các hợp đồng đào tạo hệ cử tuyển.

Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ

          Phòng ĐTĐH gồm 1 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng và 15 chuyên viên phụ trách các mảng công việc như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc 

Địa chỉ

1

TS Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

Phụ trách chung, công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, thanh toán, chương trình đào tạo, Giáo trình - Bài giảng.

P105 – A9

2

ThS Lê Thị Tuệ Khanh

Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác quản lý học tập

P107 – A9

3

PGS.TS Lương Xuân Bính

Phó trưởng phòng

Phụ trách kế hoạch, chương trình đào tạo, thời khóa biểu 

P109 – A9

4

CN Trần Tuấn Long

Chuyên viên

Các công tác tốt nghiệp, xác minh bằng tốt nghiệp đại học các hệ.

P106 – A9

5

ThS Lê Quang Vượng

Chuyên viên

Các công tác sau tuyển sinh, các hợp đồng đào tạo cử tuyển, Lưu học sinh.

P106 – A9

6

CN Đỗ Thị Bảo Châu

Chuyên viên

Công tác thanh toán

P104 – A9

7

ThS Trần Thúy Giang

Chuyên viên

Công tác giáo trình bài giảng

P104 – A9

8

ThS Tạ Hồng Vân

Chuyên viên

Công tác quản lý kết quả học tập của sinh viên.

P108 – A9

9

KS Nguyễn Thị Thanh Hương

Chuyên viên

P108 – A9

10

CN Nguyễn Thị Minh Hiền

Chuyên viên

P108 – A9

11

CN Phạm Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

Công tác kế hoạch, chương trình và thời khóa biểu

P109 – A9

12

CN. Nguyễn Quỳnh Phương

Chuyên viên

P110 – A9

13

KS Nguyễn Thanh Thủy

Chuyên viên

P110 – A9