Phòng Đào tạo đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Phòng 104 đến Phòng 110 - Nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (024) 37662667; Fax: (024) 37669538

Địa chỉ email: phongdtdh@utc.edu.vn

Trưởng phòng:    TS. Phạm Thanh Hà

Phó trưởng phòng: ThS. Lê Thị Tuệ Khanh

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Lương Xuân Bính

Phó trưởng phòng: TS. Lê Vĩnh An

 

Chức năng, nhiệm vụ

          Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy. Phòng có các nhiệm vụ sau :

1. Công tác kế hoạch

a. Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy hàng năm.

b. Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học hệ chính quy và phi chính quy phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

c. Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp ở bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

d. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ và năm học ở bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; lập thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo đại học.

2. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy của các Bộ môn.

b. Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo hệ chính quy, hệ phi chính quy và phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, lập bảng thanh toán khối lượng hoạt động đào tạo các hệ, các bậc đào tạo.

c. Phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT chủ trì thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy (Tiếp nhận kết quả tuyển sinh, thông báo trúng tuyển, tổ chức nhập học, phân ngành học và giải quyết các vấn đề có liên quan đến thí sinh).

d. Thẩm tra và quản lý điểm của sinh viên bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên, chủ trì việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy chế.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

f. Thẩm định việc thành lập các Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy do các bộ môn đề xuất; thẩm định kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên.

g. Quản lý và tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học trong toàn trường.

h. Quản lý các hợp đồng đào tạo hệ cử tuyển.

Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ

          Phòng ĐTĐH gồm 1 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng và 14 chuyên viên phụ trách các mảng công việc như sau:

TTHọ và tênChức vụCông việc Địa chỉ
1TS Phạm Thanh HàTrưởng phòngPhụ trách chung, công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, thanh toán, chương trình đào tạo, Giáo trình - Bài giảng.P104 – A9
2ThS Lê Thị Tuệ KhanhPhó trưởng phòngPhụ trách công tác quản lý học tậpP106 – A9
3PGS.TS Lương Xuân BínhPhó trưởng phòngPhụ trách kế hoạch, chương trình đào tạo, thời khóa biểu P110 – A9
4TS. Lê Vĩnh AnPhó trưởng phòngPhụ trách công tác Đại học hệ phi chính quy, chương trình đào tạo các hệP108 – A9
5KS Lê Toàn ThắngChuyên viênCác công tác tốt nghiệp, xác minh bằng tốt nghiệp đại học các hệP108 – A9
6ThS Lê Quang VượngChuyên viênCác công tác sau tuyển sinh, các hợp đồng đào tạo cử tuyển, Lưu học sinh.P110 – A9
7CN Đỗ Thị Bảo ChâuChuyên viênCông tác thanh toánP108 – A9
8ThS Trần Thúy GiangChuyên viênCông tác giáo trình bài giảngP108 – A9
9ThS Tạ Hồng VânChuyên viênCông tác quản lý kết quả học tập của sinh viên.P106 – A9
10KS Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viênP106 – A9
11CN Nguyễn Thị Minh HiềnChuyên viênP106 – A9
12CN Phạm Thị Thanh TâmChuyên viênCông tác kế hoạch, chương trình và thời khóa biểuP110 – A9
13CN. Nguyễn Quỳnh PhươngChuyên viênP110 – A9
14KS Nguyễn Thanh ThủyChuyên viênP110 – A9
15TS. Nguyễn Thanh BìnhChuyên viênCông tác kế hoạch, Thời khóa biểu P108 - A9
16KS. Giáp Văn VịChuyên viênCông tác quản lý học tậpP106 – A9
17KS. Phan Thị XuânChuyên viênCông tác quản lý học tậpP106 – A9
18Ths. Nguyễn Thùy DươngChuyên viênCông tác quản lý học tậpP108 – A9