Phòng Tài chính - Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Địa chỉ: Phòng 101, 103, 105 nhà A1 Trường Đại học GTVT
Điện thoại: (04) 7669295

Trưởng phòng:   ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Phó trưởng phòng:   CN. Bùi Thanh Hương

1/ Chức năng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng và thực hiện công tác Tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và của trường. Quản lý, phân phối và giám sát việc sử dụng toàn bộ các nguồn kinh phí của Nhà trường theo đúng các quy định của Nhà nước;

- Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch tài chính của Nhà trường.

2/ Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch hoạt động của Nhà trường; căn cứ các định mức, chỉ tiêu và chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các kế hoạch đột xuất về ngân sách cho đào tạo, NCKH, XDCB…

2. Giúp Hiệu trưởng quản lý tốt, hiệu quả các nguồn kinh phí của trường và lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch phân phối kinh phí cho các hoạt động đào tạo, các khoản chi phúc lợi. Thực hiện đúng, đủ, rõ ràng các nguyên tắc thể lệ tài chính của Nhà nước ban hành.

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho BGH xây dựng các định mức chi tiêu, ban hành các chế độ thu - chi và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

4. Tổ chức công tác kế toán theo đúng luật kế toán và các chế độ kế toán của Nhà nước.

5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và các khoản chi khác phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

6. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên và các đơn vị có thu; các khoản nộp nghĩa vụ của các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính; tham mưu đề xuất phương án tăng nguồn thu cho nhà trường’

7. Phối hợp với phòng TBQT trong việc nghiệm thu và tiếp nhận các công trình, trang thiết bị mới kịp thời hạch toán và mở sổ theo dõi TSCĐ trước khi đưa vào sử dụng. Cùng với phòng TBQT tổ chức kiểm kê TSCĐ ngày 31/12 hàng năm và làm thủ tục thanh lý TSCĐ theo đúng quy định.

8. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.

9. Lưu trữ hệ thống sổ sách, chứng từ phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán.

10. Hàng tháng cập nhật bổ sung kịp thời tăng giảm về lao động tiền lương và các công tác nghiệp vụ khác.

11. Làm thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc, kịp thời giải ngân các nguồn kinh phí đúng kỳ hạn.

12. Theo dõi, thu thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, thực hiện nghĩa vụ đóng nộp các khoản thuế cho NSNN đầy đủ, đúng hạn.

13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Trường