Phòng Tổ chức cán bộ

PHÒNG TỔ CHỨC- CÁN BỘ

Địa chỉ: P.402, 404, 405, 406 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.8347675
Trưởng phòng:  TS Vũ Đức Sỹ.

Phòng hiện có 10 cán bộ trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 03 Cử nhân.

I. Chc năng:

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức:

a) Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nội quy, quy chế.

2. Công tác cán bộ:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động, sử dụng, điều động cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

b) Là thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật viên chức.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

d) Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ; thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; xác nhận giấy tờ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

e) Phối hợp với phòng Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

3. Công tác chế độ chính sách:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trường theo quy định. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức.

b) Quản lý lao động, quỹ tiền lương, bảo hộ lao động.

4. Các công tác khác:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các chức danh, danh hiệu đối với nhà giáo và cán bộ, viên chức trong Trường.

b) Phối hợp với các đơn vị khác trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức.