Giới thiệu chung | Đơn vị chức năng

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trưởng phòng : Th.S Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: Phòng 102- A1, Trường Đại học Giao thông vận tải
ĐT: (04)37.663311(Tổng đài),(04)37.660400 (Bộ phận tổng hợp).

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng:  TS. Vũ Đức Sỹ

Địa chỉ: P.403, 405 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 3.8347675

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trưởng phòng: TS Nguyễn Thanh Chương

Địa chỉ: P105 – P110, nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (04) 37662667             Fax: 04 37667654

Email: phongdtdh@utc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phó Trưởng phòng: PGS-TS Phạm Văn Ký

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
 
Điện thoại: (04) 32115687
 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

Trưởng khoa: GS. Phạm Huy Khang

Điện thoại: (04) 3766 49 45                   Fax: (04) 3766 59 74
 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Địa chỉ: P.306, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (04).3.8.347.611

Email: pkhcn@utc.edu.vn

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

Phụ trách phòng: Th.S Vũ Tiến Sỹ

Địa chỉ: P.302, 305 nhà A1-Trường Đại học GTVT

Điện thoại: (04) 37664078     

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Hoài Đức

Địa chỉ: Tầng 2 nhà Văn Hoá trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (04) 3.7660743, (04). 3.7666741     

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TP: ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Địa chỉ: Phòng 101, 103, 105 nhà A1 Trường Đại học GTVT
Điện thoại: (04) 7669295

PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ

Trưởng phòng: Hồ Sỹ Diệp

Địa chỉ: P.404- A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:  (04) 7669442

 

PHÒNG BẢO VỆ

Trưởng phòng: Th.S Lưu Ngọc Trung

Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04)7663471

 

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Giám đốc: KS Thân Văn Trung

Địa chỉ: số 99 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3.834246

BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trưởng Ban: ThS Cao Thanh Nam

Địa chỉ: Phòng 201B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 3.7.662297

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trưởng Ban: ThS Vũ Đình Hiền

Tel: 04. 37663923

BAN THANH TRA

Trưởng Ban: Th.S Vũ Minh Bằng.

Địa chỉ: Phòng 205 - A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: ( 04) 37.661128

XƯỞNG IN

Xưởng trưởng: CN Trần Quang Thái

Tel: 04. 37664840

TRẠM Y TẾ

Phụ trách Trạm: Bs Trần Thị Kim

Địa chỉ: Ký túc xá Đại học GTVT -99 Nguyễn Chí Thanh- HN
Điện thoại: (04)8.358811

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GTVT

Giám đốc: Th.S Trương Mạnh Hùng

Địa chỉ: Nhà A7-  Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 7661129  

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Giám đốc: PGS.TS Lã Văn Chăm

Địa chỉ: Phòng 104 - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT,

Điện thoại: (04) 3.766 80 19

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Giám đốc: TS. Mai Hải Đăng

Địa chỉ: Nhà B7 - Trường Đại Học GTVT

ĐT: 04. 38347320

Email:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giám đốc : Th.S Vũ Thanh Hiền

Địa chỉ : Nhà A8 – Trường Đại học GTVT
Điện thoại : (04) 37669860

E-Mail : thuvien@utc.edu.vn 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc: Th.S Nguyễn Trung Việt

Địa chỉ: Phòng 510 A1 - Trường Đại học GTVT

Điện thoại: 04. 37665609