Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

   Thực hiện Công văn số 6055/BGDĐT-TCCB, ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện như sau:

1. Đối tượng kê khai

   - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng Khoa, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm trở lên.

   - Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau:

   + Quản lý ngân sách, tài sản: Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm tài sản công.

   + Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc: Bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức; quản lý các đối tượng nộp thuế; quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; tuyển sinh, đào tạo; làm công tác thanh tra mà chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị và cá nhân.

2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

   - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

   - Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

   - Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

   - Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập.

3. Thời hạn thực hiện

   - Từ nay đến ngày 27/02/2018: Cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP (theo mẫu kèm theo), gửi bản kê khai về phòng Tổ chức cán bộ, phòng 405 nhà A1.

   - Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 08/3/2018: Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP tại phòng 503 nhà A1.

   - Từ ngày 09/3/2018 đến ngày 31/03/2018: Thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và lập hồ sơ báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 29 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

   Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long 

Danh mục: