<

 Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT quyết định tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa 56.

I. Mục đích:

 Giúp sinh viên khoá 56 hiểu biết về Trường Đại học GTVT, về lịch sử xây dựng và phát triển của trường; Hiểu biết về các khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên, các chuyên ngành đào tạo; Về Luật giáo dục; Luật Giao thông đường bộ; Các nội quy, quy chế, để nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.

II. Yêu cầu:

- Chấp hành nghiêm  kỷ luật học tập, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia học tập;

- Ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và các quy định của Trường;

- Viết thu hoạch theo quy định.

III. Thời gian (từ 14/9 đến 19/9/2015)

IV. Nội dung (có lịch kèm theo)

V. Phân công trách nhiệm:

1. Phòng CTCT&SV:

- Phối hợp tổ chức chung;

-Chịu trách nhiệm công tác tổ chức lễ khai giảng khoá 56;

- Chấm bài thu hoạch;

- Phục vụ hội trường.

2. Phòng Đào tạo đại học:

- Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo và rèn luyện;

- Cung cấp danh sách lớp SHCT và lớp chuyên ngành cho Phòng CTCT&SV, Ban quản lý giảng đường để bố trí SHCT và sinh hoạt lớp sinh viên;

- Cung cấp danh sách sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào trường cho phòng CTCT&SV để khen thưởng.

3. Phòng Thiết bị quản trị:

- Có phương án chạy máy phát điện phục vụ các buổi SHCT tại hội trường và Lễ khai giảng khoá 56

4. Khoa Lý luận chính trị:

- Cử báo cáo viên giới thiệu chuyên đề Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ và một số nội dung thời sự của ngành.

5.Trung tâm thông tin thư viện:

- Bố trí cán bộ giới thiệu về thư viện và hướng dẫn sinh viên khai thác.

6. Phòng Bảo vệ:

- Cử báo cáo viên báo cáo chuyên đề: Công tác an ninh trật tự;

7.Ban quản lý Ký túc xá:

- Chủ động tổ chức một buổi giới thiệu qui chế cho sinh viên nội trú.

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên:

- Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu về công tác Đoàn-Hội.

9.Ban Quản lý giảng đường:

- Bố trí phòng cho sinh hoạt lớp do các Khoa, Viện, Trung tâm Đào tạo quốc tế tổ chức  (thời gian từ 14/9/2015).

10. Các khoa (CT, CK, VT-KT, Đ-ĐT, CNTT), các Viện (Kỹ thuật XD, MT&ATGT) Trung tâm  Đào tạo quốc tế:

- Phụ trách một buổi sinh hoạt chung với sinh viên của ngành mình trong đó có các nội dung: Giới thiệu về trường, về đơn vị, về công tác an ninh trật tự, công tác Đoàn – Hội.

(Lưu ý: Các khoa, viện, trung tâm chủ động sắp xếp thời gian bố trí cho các nội dung và liên lạc với đơn vị phụ trách chuyên môn. Chuyên đề công tác an ninh trật tự do Phòng Bảo vệ cử báo cáo viên; Chuyên đề Đoàn – Hội do Đoàn Thanh niên Trường cử báo cáo viên).

Cử cố vấn học tập để phụ trách sinh viên lớp chuyên ngành và tổ chức sinh hoạt lớp vào tuần từ  14/9 (lấy danh sách các lớp chuyên ngành tại phòng Đào tạo đại học);

Tập hợp bài thu hoạch và cam kết PCMT, ATGT và các qui định của Trường chuyển Phòng CTCT&SV trước 17/10/2015 (mẫu cam kết PCMT, ATGT, câu hỏi thu hoạch đăng trên Website của Trường).

Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng và kế hoạch này để bảo đảm đợt học tập đầu khoá và lễ khai giảng khoá 56 đạt kết quả tốt.

Lịch sinh hoạt chính trị và văn bản gốc xem tại tệp đính kèm

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ kết quả bỏ phiếu và đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. - Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 cho 112 tập thể;
  - Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 134 cá nhân đã đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 (khối hành chính: 26; khối giảng dạy: 108);
  - Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 cho 698 cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
 
     Điều 2. - Mỗi tập thể “Lao động tiên tiến” được thưởng 1.000.000đ;
                      - Mỗi “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1.200.000đ;
                      - Mỗi cá nhân “Lao động tiên tiến” được thưởng 500.000đ.
 
     Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng HCTH, TCKT, CTCT&SV, Thủ trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Các văn bản liên quan xem tại file đính kèm

     Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 01/11/2011 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về hướng dẫn tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối và Kế hoạch công tác Đảng năm 2015, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2015 như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên hệ chính quy có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

2. Tiêu chuẩn:

a. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

     - Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

    - Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

     - Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm;

     - Gương mẫu trong công tác, học tập, rèn luyện;

     - Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường;

     - Tích cực tham gia hoạt động tập thể.

b. Về học tập (áp dụng đối với sinh viên)

     Sinh viên đã có thời gian học tập tại Trường ít nhất từ 06 tháng trở lên, có điểm trung bình chung học tập học kỳ gần nhất đạt loại khá (xếp loại B) trở lên, không có học phần đạt điểm F.

3. Thời gian: 02 ngày 19&20/9/2015

4. Tổ chức thực hiện

a. Đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên:

     - Các Chi bộ trực thuộc xét duyệt và lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng ủy;

     - Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức xét duyệt và lập danh sách gửi về Đảng ủy bộ phận; Đảng ủy bộ phận xét duyệt và lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng ủy.

b. Đối với sinh viên:

     - Chi đoàn tổ chức Hội nghị giới thiệu đoàn viên có đủ tiêu chuẩn, lập danh sách và gửi về Ban chấp hành Liên chi đoàn;

     - Ban chấp hành Liên chi đoàn xét duyệt và gửi danh sách về Ban chấp hành Đoàn trường (Danh sách đoàn viên ưu tú gửi về Ban chấp hành Đoàn trường cần phải có xác nhận của Chi bộ sinh viên và của Đảng ủy bộ phận).

     - Những sinh viên lớn hơn 30 tuổi thì tập thể lớp xét duyệt và gửi về Chi bộ sinh viên và Đảng uỷ bộ phận.

c. Thời gian xét duyệt, gửi danh sách về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 404 nhà A1) trước ngày 12 tháng 9 năm 2015.

     Mẫu danh sách xem file đính kèm.

     Nhận được thông báo này, đề nghị các Đảng ủy bộ phận, Chi bộ trực thuộc, Chi bộ sinh viên, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi, kịp thời thông báo cho Ban Tổ chức Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy: ĐT: (04).37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn.).

 

Kính gửi:
- Các Thầy, Cô giáo Trường Đại học Giao thông Vận tải
- Các Nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành giao thông
 
Trường Đại học Giao thông Vận tải trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật trong và ngoài trường tham dự hội thảo khoa học với chủ đề:
"NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KẾT CẤU THÉP CHO CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM"
Thời gian tổ chức: ngày 8/9/2015 (Thứ Ba), từ 8:00 đến 12:30
Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tập đoàn thép Nippon Steel & Sumitomo Metal-Nhật Bản phối hợp tổ chức
Chương trình hội thảo tại file đính kèm.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Quý vị vui lòng đăng ký tham dự hội thảo tới Phòng Đối Ngoại, Trường Đại học GTVT, Phòng 302 Nhà A1, liên hệ số máy: 04.3766 4078, hoặc 0904259688 (Ms. Linh), hoặc 0973636741 (Ms. Hằng).
Trân trọng cảm ơn.
Phòng Đối Ngoại
 

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Đăng kí nhận Front page feed