Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

     Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường Đại học GTVT ban hành thông báo:

     1. Cán bộ, đảng viên sau khi tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 29/12/2016 tại Hội trường lớn do Đảng ủy trường tổ chức đều phải viết bài thu hoạch cá nhân.

     2. Nội dung bản thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề năm 2016 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

     - Bản thu hoạch viết tay được trình bày trên khổ giấy A4.

     - Thời gian nộp bài thu hoạch: Hạn cuối cùng ngày 28/02/2017

     - Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy, phòng 504 nhà A1 (trực tiếp cho đồng chí Lương Đức Hùng).

     3. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành, gồm:

     - Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

     - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

     Nhận được thông báo này, Đảng ủy trường yêu cầu các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện; nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi, kịp thời thông báo cho Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy: ĐT: (04).37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn).

TM ĐẢNG ỦY

Bí thư

Nguyễn Duy Việt    Thực hiện Công văn số 144/BGDĐT-TCCB, ngày 16/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thức hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, Nhà trường thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:

1. Đối tượng kê khai

   - Người giữ chức vụ Phó trưởng Khoa, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm và tương đương trở lên.

   - Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc:

   + Quản lý ngân sách, tài sản: Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm tài sản công;

   + Tổ chức cán bộ: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, viên chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai

   - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

   - Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

   - Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

   - Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập.

3. Thời hạn thực hiện:

   - Từ nay đến ngày 22/02/2017: Cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP (có mẫu kê khai kèm theo), gửi bản kê khai về phòng Tổ chức cán bộ, phòng 405 nhà A1 (gặp đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương).

   - Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 08/3/2017: Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP tại phòng 503 nhà A1.

   - Từ ngày 09/3/2017 đến ngày 31/03/2017: Thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và lập hồ sơ báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 29 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

   Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Long 

Số: 76 /TB-ĐHGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển Chương trình học bổng Oshima

 

 

Kính gửi:        - Phòng Công tác chính trị và sinh viên

- Các khoa: Công trình; Cơ khí; Đào tạo quốc tế; Kỹ thuật xây dựng

 

Theo nội dung văn bản hợp tác đã ký kết ngày 18/01/2017 giữa trường và Công ty cổ phần đóng tàu Oshima Nhật Bản, Công ty Oshima sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên trường Đại học GTVT như sau:

- Học bổng học tại trường:                      2 suất cho năm học 2017 – 2018

- Học bổng thực tập tại Nhật 1 tháng:     2 suất trong tháng 7 – 8/2017

Để triển khai lựa chọn sinh viên hưởng học bổng, phía Công ty Oshima đề nghị Nhà trường chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng, dự kiến tổ chức thi viết và phỏng vấn vào tháng 3/2017 để lựa chọn sinh viên hưởng học bổng.

Việc chọn cử sinh viên theo tiêu chí nêu trong các phụ lục của Thỏa thuận đã ký kết.

1. Học bổng học tại trường: 02 suất (theo tiêu chí nêu trong phụ lục 1 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 55 (năm thứ 4 - năm học 2017-2018)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (đến hết HK I năm học 2016-2017)

- Sinh viên không nhận học bổng nào khác trong năm học 2016-2017.

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển:

- Khoa Công trình:                                                           2 sinh viên

- Khoa Cơ khí:                                                                 2 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):    2 sinh viên

2. Học bổng thực tập tại Nhật Bản: 02 suất (theo tiêu chí nêu trong phụ lục 2 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 54 (năm học thứ 5 – năm học 2017-2018)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (đến hết HK I năm học 2016-2017)

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển:

- Khoa Công trình:                                                           2 sinh viên

- Khoa Kỹ thuật xây dựng:                                              2 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):    2 sinh viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, đề nghị các Khoa xem xét lựa chọn sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng và nộp danh sách (theo mẫu) cho phòng Đối Ngoại chậm nhất là ngày 24/02/2017 để tiến hành hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ (CV) và chuẩn bị tham dự thi tuyển và phỏng vấn.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Tiến Sỹ

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Phòng CTCT&SV (để phối hợp);

-          Phòng ĐTĐH (để phối hợp);

-          Lưu HCTH; ĐN.

      Thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/TU, ngày 09/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội;

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 15/3/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

     Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ trí thức, sinh viên của Trường, Đảng ủy trường giới thiệu tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (nội dung cụ thể xem trong file đính kèm).

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng Đối Ngoại xin trân trọng thông báo về chương trình Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017/ niên khoá 2018.

Chương trình nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo của các sinh viên để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng những mối quan hệ bền vững với nhân dân và các tổ chức của Australia.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc Thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật và biến đổi khí hậu.

Deadline nhận hồ sơ: 31/03/2017.

Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến tại http://australiaawardsvietnam.org/. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận. Đề biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu hợp lệ và các điều kiện xin học bổng, xin vui lòng truy cập trang web: http://australiaawardsvietnam.org/.

Phòng Đối Ngoại

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm kế toán và dịch vụ công nghệ thông tin đến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Theo nội dung văn bản hợp tác được ký kết giữa Trường Đại học GTVT và Công ty CPĐTTM G9 Việt Nam về phối hợp đào tạo sinh viên và hợp tác trong khoa học công nghệ, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Công ty CPĐTTM G9 Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành Kế toán, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán về làm việc cho công ty.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo để Khoa Vận tải Kinh tế và các Bộ môn trong khoa thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

Thông tin chi tiết tuyển dụng xin xem ở mục đính kèm.

Phòng Đối Ngoại

Đăng kí nhận Front page feed