Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên Chương trình Học bổng Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET 2018.  Đây là chương trình học bổng được tài trợ bởi Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo. Năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sỹ (36 tháng và sandwich 9 tháng; 1.050 Euro/tháng) và nghiên cứu sau tiến sỹ (3- 9 tháng, 1.150 Euro/tháng) trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, Y dược.

Yêu cầu đối với ứng viên:

-         Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng

-         Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo

-         Có thư chấp nhận của một trường đại học của Áo

-         Độ tuổi: Không quá 35 đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ; không quá 45 đối với nghiên cứu sau tiến sỹ

Nộp hồ sơ:

-         Nộp hồ sơ online qua website: www.scholarships.at.

-         Hạn nộp hồ sơ online: 31.03.2018

-         Gửi 01 bộ hồ sơ file PDF cho Phòng Đối ngoại theo email: linh_dn83@yahoo.com; ntlinh_dn@utc.edu.vn trước ngày 31.03.2018

-         Thời gian và địa điểm phỏng vấn dự kiến: tháng 4/2018 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin có trong file đính kèm thông báo này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập http://www.asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/ hoặc liên hệ với Phòng Đối ngoại, Ms. Linh ĐT: 0904259688/ 04 37664078.

Phòng Đối Ngoại

   Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP; Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

   - Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với CC-VC và người lao động.

   - Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ CC-VC và người lao động; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng, tôn vinh, động viên, khuyến khích CC-VC và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, tinh giản biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CC-VC và người lao động. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương, đẩy mạnh cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

   - Bảo đảm đúng thẩm quyền: Viên chức, người lao động do Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng giao thẩm quyền đánh giá. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của đơn vị mình; phải xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân; phát huy tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong đánh giá viên chức, người lao động; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với viên chức, người lao động được đánh giá.

   - Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại,  hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức và người lao động.

   - Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

   - Việc đánh giá, phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

   - Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ

1. Đối tượng đánh giá

   - Công chức, viên chức và người ký hợp đồng lao động với Trường (có đóng bảo hiểm xã hội) từ đủ 12 tháng trở lên.

2. Căn cứ đánh giá

a) Đối với thành viên Ban Giám hiệu

   - Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

   - Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   - Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

b) Đối với viên chức

   - Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá, phân loại đối với thành viên Ban Giám hiệu

a) Nội dung đánh giá đối với thành viên Ban Giám hiệu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

   - Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

   - Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

   - Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

   - Thái độ phục vụ nhân dân.

   - Kết quả hoạt động của Nhà trường.

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý.

   - Năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, viên chức.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 18, 19, 20 và 21 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đánh giá, phân loại đối với viên chức quản lý, bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Phân hiệu; Trưởng và Phó trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, Khoa trực thuộc Trường và trực thuộc Phân hiệu; Trưởng, Phó trưởng các bộ môn và tương đương.

a) Nội dung đánh giá viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

   - Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động

a) Nội dung đánh giá viên chức và người lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

b) Tiêu chí phân loại đánh giá

   Thực hiện theo các quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

IV- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ

1. Đối với các thành viên Ban Giám hiệu

   - Bước 1: Thành viên Ban Giám hiệu làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 1);

   - Bước 2: Thành viên Ban Giám hiệu trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Ban Giám hiệu, Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

   - Bước 3: Đảng ủy trường có ý kiến bằng văn bản về các thành viên Ban Giám hiệu được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Quyết định đánh giá, phân loại:

   + Bộ trưởng quyết định đánh giá, phân loại Hiệu trưởng sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

   + Hiệu trưởng tham khảo ý kiến góp ý tại Bước 2 và 3, nhận xét bằng văn bản và đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định đánh giá, phân loại các Phó Hiệu trưởng.

2. Đối với viên chức quản lý khoa, viên chức quản lý bộ môn (và tương đương) trực thuộc khoa trực thuộc Trường

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Lãnh đạo khoa, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên khoa và trưởng, phó trưởng các bộ môn (và tương đương) trực thuộc khoa.

   - Bước 3: Cấp ủy khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý khoa sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

3. Đối với viên chức, người lao động các bộ môn trực thuộc khoa trực thuộc Trường.

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của bộ môn để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của bộ môn.

   - Bước 3: Lãnh đạo khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động của bộ môn được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của bộ môn sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

4. Đối với viên chức quản lý các Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm trực thuộc Trường và bộ môn Giáo dục thể chất.

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

   - Bước 3: Cấp ủy đơn vị có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý đơn vị sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

5. Đối với viên chức, người lao động các Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm trực thuộc Trường và bộ môn Giáo dục thể chất.

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

   - Bước 3: Lãnh đạo đơn vị có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của đơn vị sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại  Bước 2 và 3.

6.  Đối với viên chức, người lao động các Văn phòng khoa

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Lãnh đạo khoa, toàn thể viên chức, người lao động của Văn phòng khoa.

   - Bước 3: Lãnh đạo khoa có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của Văn phòng khoa sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

7. Đối với Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

7.1. Đối với Ban Giám đốc Phân hiệu

   - Bước 1: Thành viên Ban Giám đốc làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 2).

   - Bước 2: Thành viên Ban Giám đốc trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Đại diện cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Phân hiệu và trưởng các đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Cấp ủy Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về các thành viên Ban Giám đốc được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại các thành viên  Ban Giám đốc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại    Bước 2 và 3.

7.2. Đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu

   - Bước 1: Viên chức quản lý làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức quản lý trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc Phân hiệu; đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên Phân hiệu và viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Cấp ủy Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

7.3. Đối với viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Phân hiệu

   - Bước 1: Viên chức, người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 3).

   - Bước 2: Viên chức, người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị (khoa, phòng, ban, trung tâm, bộ môn trực thuộc Phân hiệu) để mọi người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

   - Bước 3: Ban Giám đốc Phân hiệu có ý kiến bằng văn bản về viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại.

   - Bước 4: Ban Giám hiệu quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Phân hiệu sau khi tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại Bước 2 và 3.

   Đề nghị các đơn vị trong toàn Trường tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

   Văn bản báo cáo của các đơn vị gồm: Phiếu đánh giá; Biên bản các cuộc họp; Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (Mẫu số 04) và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25/12/2017 (Phòng 405-Nhà A1) để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu. File mềm Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (trên excel) gửi về địa chỉ: tccb@utc.edu.vn.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long 

Chi tiết xem file đính kèm!

   Thực hiện Công văn số 404-CV/ĐUK ngày 23/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mục đích

   Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Nội dung

   2.1. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK ngày 19/11/2014, Công văn số 52-CV/ĐUK ngày 24/11/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

   Trong quá trình kiểm điểm cần lưu ý một số nội dung sau:

   - Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 thực hiện theo Mẫu 1-KĐ ĐGĐV/2017.

   - Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017 thực hiện theo Mẫu 2-KĐ ĐGĐV/2017.

   - Phiếu xin ý kiến nhận xét của chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú thực hiện theo Mẫu 3-KĐ ĐGĐV/2017 (các chi bộ nhận ở Văn phòng Đảng ủy).

   Lưu ý: Tất cả đảng viên thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn phải kiểm điểm trước tập thể Ban chấp hành Đảng bộ trường.

   2.2. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

   - Đánh giá tổ chức cơ sở đảng phải căn cứ chủ yếu vào kết thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ được cấp trên giao. Nội dung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng thực hiện theo Mẫu 4-KĐ ĐGTCCSĐ/2017.

   - Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt phải thực hiện việc đánh giá, phân loại. Nội dung đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên thực hiện theo Mẫu 1-KĐ ĐGĐV/2017.

   Một số lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng:

   - Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ bộ phận, chi ủy chi bộ dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo Đảng ủy trường.

   - Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức cơ sở đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

3. Tổ chức thực hiện

   - Các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ căn cứ vào các nội dung trên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

   - Văn phòng Đảng ủy trường tổng hợp kết quả phân loại của các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ; lấy ý kiến đoàn thể chính trị - xã hội của Trường để thẩm định, tham mưu, trình Đảng ủy trường xem xét, quyết định.

   - Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 chậm nhất là ngày 11/12/2017 (Nộp tại Văn phòng Đảng ủy trường).

   Đảng ủy trường yêu cầu các Đảng ủy bộ phận, Chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch này tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua Đ/c Vũ Đức Sỹ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy) để có hướng dẫn cụ thể./.

   Tài liệu hướng dẫn có thể tìm tại địa chỉ: http://www.utc.edu.vn và trên văn phòng điện tử.

TM ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

   Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động; Phòng Tổ chức Cán bộ đã tiến hành rà soát và lập danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 xét theo các thành tích (ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống) như sau:
   - Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Huân chương các loại.
   - Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân. Nhà giáo ưu tú; Huy chương các loại.
   - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng.
   - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.
   - Bằng khen của Bộ trưởng
   - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
   - Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
   - Bảo vệ luận án tiến sĩ đúng han.
   - Người đạt thành tích đặc biệt khác.
    Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận; thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ.
   Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến  danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cho toàn thể CB-VC trong đơn vị được biết.
Lưu ý:     
   Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 có thể xem tại bảng tin của Phòng Tổ chức Cán bộ
   Trường hợp có ý kiến thì phản ánh bằng văn bản hoặc gọi điện về thường trực Hội đồng lương (qua phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 04.38347675) trước ngày 06/12/2017.

Đăng kí nhận Front page feed