Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<


Theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 v/v quy định Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT từ năm học 2017-2018, phòng KHCN thông báo tới các Khoa và Bộ môn đăng ký lịch báo cáo Seminar hàng tuần trong Lịch công tác tuần trên VPĐT (mục Đăng ký lịch báo cáo Seminar) theo quy định chung về đăng ký lịch tuần của Nhà trường.
 
Sau khi được duyệt trên lịch tuần, thông tin về buổi báo cáo sẽ được hiển thị trên trang web Khoa học Công nghệ của Trường.
 
Sau thời hạn báo cáo giảng viên tự tải các minh chứng lên VPĐT (mục số [12] trong giờ NCKH của cá nhân) để tính vào giờ NCKH trong năm.
 
Trân trọng./.
 

     Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã họp 03 phiên vào các ngày 08/08, 15/08 và 16/08/2017 để xét và bỏ phiếu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2016-2017.
     Hội đồng xin thông báo kết quả cụ thể đối với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, các hình thức khen thưởng bậc cao.
     Mọi ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân xin gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, phòng 201, 207 Hội trường lớn trước ngày 25/08/2017.
 
Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
 

   Thực hiện Công văn số 331-CV/ĐUK ngày 08/8/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng ủy Trường Đại học GTVT ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

   1. Quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai, có tính liên thông, động, mở và có tính khả thi cao.

   2. Thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch vào chức vụ đang đảm nhiệm. Các đồng chí thuộc diện đủ điều kiện tái cử vị trí đang đảm nhiệm không được tính là đối tượng quy hoạch vào vị trí đó.

   3. Các đối tượng được giới thiệu vào nguồn quy hoạch phải là đảng viên chính thức.

   4. Công tác quy hoạch thực hiện theo Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK, ngày 08/8/2017 và Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 17/01/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

II. NỘI DUNG

   1. Tiêu chuẩn chung cán bộ nguồn quy hoạch

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

   - Có năng lực thực tiễn: Thông qua kết quả, hiệu quả công tác của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách; tính chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý tình huống phức tạp phát sinh trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

   - Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

   - Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

   - Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

   2. Đối tượng giới thiệu vào quy hoạch

   - Đối tượng 1: Là thành viên Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Bí thư đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ trở lên (Nam sinh từ 4/1965, nữ sinh từ 4/1970 trở lại đây).

   - Đối tượng 2: Là thành viên Hội đồng trường, Phó chủ tịch Công đoàn trường, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Phó bí thư đảng bộ bộ phận, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên (Nam sinh từ 4/1970, nữ sinh từ 4/1975 trở lại đây).

   - Đối tượng 3 (có độ tuổi từ 35 trở xuống đối với cả nam và nữ): Là các đồng chí đã được quy hoạch vào các chức danh thành viên Hội đồng trường, Phó chủ tịch Công đoàn trường, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Phó bí thư đảng bộ bộ phận, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

   + Và có phẩm chất năng lực, có thành tích công tác nổi trội, qua thực tiễn công tác thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý; cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng,…

   3. Quy trình thực hiện

   3.1. Bước 1 - Rà soát và đánh giá cán bộ

   - Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy rà soát đội ngũ cán bộ hiện có về chất lượng, số lượng, cơ cấu.

   - Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, đánh giá cán bộ về: Phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, sức khỏe, chiều hướng phát triển; đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy để lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

   Thời gian thực hiện: Ngày 15/8/2017.

   3.2. Bước 2 - Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

   - Thành phần: Các đồng chí là đảng ủy viên trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; các đồng chí đảng viên là Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch hội cựu chiến binh;Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

   - Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy.

   Các đồng chí là đảng ủy viên trường còn giới thiệu người thay thế cương vị mình (2-3 người).

   - Ban Thường vụ Đảng ủy tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch, dự kiến danh sách quy hoạch các chức danh.

   Thời gian thực hiện: Ngày 16/8/2017

   3.3. Bước 3 - Tổ chức Hội nghị Đảng ủy trường

   - Thành phần: Các đồng chí là đảng ủy viên trường.

   - Nội dung:

   + Thảo luận, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy.

   + Bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy hoạch để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

   Thời gian thực hiện: Ngày 18/8/2017

Lưu ý: 

   - Những người được trên 50% tổng số thành viên Đảng ủy giới thiệu thì đưa vào danh sách quy hoạch và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng dự kiến.

   - Trong trường hợp bỏ phiếu lần thứ nhất mà chưa đạt số lượng và cơ cấu cần thiết, Đảng ủy có thể bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc tổ chức các hội nghị  tiếp theo để thảo luận, giới thiệu bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ,… bổ sung vào nguồn quy hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

   - Định kỳ hàng năm, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy trường hướng dẫn và tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

   2. Các ban của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy trường theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

   Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua đồng chí Vũ Đức Sỹ - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy) để có hướng dẫn cụ thể./.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

   Nhằm truyền đạt sự chỉ đạo, trao đổi thông tin và giải quyết công việc, công tác văn thư trong công tác Đảng giữa Đảng ủy trường với các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy bàn giao Tài khoản truy cập của các đơn vị trên Văn phòng điện tử như sau:

   1. Tài khoản truy cập và mật khẩu theo công văn gửi xuống chi bộ.

   2. Yêu cầu đối với các đơn vị khi sử dụng Văn phòng điện tử:

   - Phải đổi lại mật khẩu mặc định sau khi đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống.

    - Phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật đối với tài khoản của đơn vị, giữ an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu.

   - Không được cung cấp thông tin trên Văn phòng điện tử cho bất kỳ các tổ chức, cá nhân ngoài trường.

   - Phải thông báo cho Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của đơn vị hoặc các sơ hở về bảo mật.

   Đường link của Văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

   Kính đề nghị các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ quan tâm, phối hợp thực hiện.

   Trân trọng cảm ơn./.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

   Thực hiện Công văn số 293-CV/ĐUK ngày 17/5/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

   2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện của đại hội chi bộ. Báo cáo của chi ủy cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

   3. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và phù hợp quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023.

   Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

   Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện 2 nội dung sau:

   - Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

   - Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

III. THỜI GIAN ĐẠI HỘI

   - Đại hội chi bộ hoàn thành trước ngày 29/9/2017.

   - Thời gian tổ chức đại hội chi bộ không quá 1 ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn đại hội trên cơ cở các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và của Đảng ủy trường.

   2. Ban Tổ chức Đảng ủy, Đảng ủy bộ phận (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi, duyệt nội dung, phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh trong chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đôn đốc việc tổ chức đại hội tại chi bộ. Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo thống nhất công tác tổ chức đại hội chi bộ theo đúng tiến độ đã đề ra.

   3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội vào kế hoạch kiểm tra; giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ.

   4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội các chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

   5. Các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch đại hội; chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, phương hướng nhân sự trình đảng ủy cấp trên phê duyệt; đăng ký thời gian tổ chức đại hội với Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy); hồ sơ xin duyệt tổ chức đại hội nộp về Văn phòng Đảng ủy trước khi tổ chức đại hội chi bộ 15 ngày.

   6. Sau 7 ngày làm việc sau đại hội, cấp ủy khóa mới báo cáo và nộp hồ sơ đại hội về Văn phòng Đảng ủy để chuẩn y các chức danh của cấp ủy khóa mới theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của cấp ủy.

   Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị các cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy) để xem xét, giải quyết.

   Tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu có thể tìm tại hòm thư điện tử của chi bộ hoặc liên hệ với Văn phòng Đảng ủy theo địa chỉ email: vpdu@utc.edu.vn.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ 

Nguyễn Duy Việt (đã ký)
Đề nghị các đơn vị xem kế hoạch và cho ý kiến phản hồi về Phòng CTCT&SV trước ngày 16/8/2017.

Nội dung văn bản trong file đính kèm./.

Đăng kí nhận Front page feed