<

Kính gửi: - Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên                                        
                - Các lớp sinh viên khóa 56
 
Căn cứ Kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ khu vực 2, khu vực 2NT  sinh viên hệ chính quy khóa 56, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ (Có danh sách kèm theo).
Phòng CTCT&SV thông báo danh sách đến các Khoa, Viện, Trung tâm và các lớp sinh viên khóa 56.
Đề nghị  các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo đến sinh viên do đơn vị mình quản lý, nhắc nhở sinh viên hoàn thành hồ sơ theo quy định; Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách  khẩn trương hoàn thành hồ sơ, giấy tờ còn thiếu và điều chỉnh thông tin hồ sơ tại phòng CTCT&SV - phòng 207 Hội trường lớn - Hạn cuối ngày 04/12/2015.
(ĐT liên hệ: 0912 463 586)
Danh sách cụ thể trong file đính kèm

Các Đơn vị tổ chức:
Trường  Đại học  Giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Giao thông, Quy hoạch Mạng lưới Pháp (IFSTTAR), tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề:
Các chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu
Nội dung Các chủ đề hội thảo:

  1. Hành vi người tiêu dùng sản phẩm vận tải với biến đổi khí hậu.
  2. Đánh giá hiệu quả các chính sách vận tải nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
  3. Nguồn tài chính cho những chính sách giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thời gian: Ngày 24 tháng 02 năm 2016.
Địa điểm: Phòng 501 nhà A1, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Đường Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian đăng ký và gửi bài:

  • Thời hạn đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: trước ngày 30 / 12 / 2015.
  • Thời hạn nộp bài đầy đủ: trước ngày 30/01/2016.
  • Theo địa chỉ:

+ TS Nguyễn Thị Vân Hà : 093 606 2526 Email: vanha79vn@gmail.com
+ TS Nguyễn Cao ý           : 090 620 7987 Email: ynguyencao82@gmail.com
địa chỉ LIÊN Hệ
Bộ mụn QTKD – Khoa VTKT

     Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

    Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015; căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường, trường Đại học Giao thông vận tải thông báo về nhu cầu và quy trình bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2015 như sau:

    1. Số lượng phó giáo sư cần bổ nhiệm:

                   - 04 phó giáo sư ngành Giao thông vận tải;

                   - 01 phó giáo sư ngành Cơ khí;

                   - 01 phó giáo sư ngành Vật lí.

     2. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư:

     - Các nhà giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Giao thông vận tải gửi đơn đề nghị xét bổ nhiệm lên Lãnh đạo Bộ môn, Khoa.

     - Bộ môn tổ chức họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);  

     - Hội đồng khoa học - đào tạo Khoa họp, lấy ý kiến về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (có biên bản họp và biên bản kiểm phiếu);

     - Khoa, Bộ môn gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ (P.405-Nhà A1) trước ngày 30/11/2015.

     Hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

    1. Đơn đề nghị xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư kèm theo Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS do Chủ tịch HĐCDGS Nhà nước cấp của các nhà giáo;

     2. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Bộ môn, Khoa;

    3. Biên bản họp Bộ môn và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư;

    4. Biên bản họp Hội đồng khoa học - đào tạo của Khoa và biên bản kiểm phiếu về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

 (Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trường đại học Giao thông vận tải, địa chỉ truy cập: http://www.utc.edu.vn/).

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Đắc Sử (Đã ký)

 

Kính gửi:         - Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên
                         - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 56
 
Hiện nay, phòng CTCT&SV đã hoàn thành việc in thẻ sinh viên liên kết cho sinh viên khóa 55 trong toàn trường.
Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý lên nhận thẻ tại phòng CTCT&SV.
Thời gian phát thẻ:
Bắt đầu từ ngày thứ 4 (28-10/2015) đến hết ngày thứ 6 (31-10/2015). Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 14h đến 16h30’.
Địa điểm: Phòng 207 và phòng 208 hội trường lớn.
Chú ý: Các lớp sinh viên cử cán bộ lớp đến nhận thẻ, khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân.

Đăng kí nhận Front page feed