<

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
ĐƠN VỊ:………………………………

 

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG HỌP

 

 
 

 

 


                            Kính gửi:  Phòng  Hành chính- Tổng hợp

 

Đơn vị:………………………………………………..………………….………………...

Đề nghị được bố trí sử dụng phòng họp cho cuộc họp (hội nghị): ……………….

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Số lượng người dự: ………………………………………….………………………….

Đề xuất đăng ký phòng họp:………………………………………...……....................

Thời gian sử dụng: ………………………… ………………………………………….

Yêu cầu chuẩn bị khác: ………………………………………….….…………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

            TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
ĐƠN VỊ:………………………………

 

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm 20...

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
 

 

 


                            Kính gửi:  Phòng  Hành chính- Tổng hợp

 

Đơn vị:………………………………………………..………………….………………...

Đăng ký lịch công tác tuần từ………/……/20…. Đến ……./……../20…..

Tên cuộc họp (hội nghị): ..........................................................................................

………………………………………………………………………………………

Nội dung:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thành phần dự: ………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………...

Thời gian:…………………………………………………………………………………

Đăng ký phòng họp:………………………………………...……...................................

Đơn vị chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung…… ……………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu khác: ………………………………………….….…………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

            TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mong muốn tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam được tìm hiểu các chính sách tuyển dụng và tiếp cận các cơ hội việc làm, Cơ quan phụ trách du học Pháp Campus France đã phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam tổ chức ngày hội việc làm Pháp-Việt. Đến đây, sinh viên có thể tham gia tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực : Thương mại; Ngân hàng và tài chính; Viễn thông; Tin học; Y tế; Kỹ sư; Xây dựng; Khách sạn; Du lịch…

Các bạn sinh viên có thể gửi lý lịch (CV) bằng tiếng Anh đến địa chỉ vieclam.phapviet@gmail.com trước ngày 01/11/2014 để có cơ hội được sắp xếp phỏng vấn với những người phụ trách nhân sự. 

Thông tin cụ thể như sau:

-Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 15/11/2014 (Thứ bảy)

-Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Tham khảo thêm thông tin trên trang web của Campus France: http://www.vietnam.campusfrance.org/vi/actualite/ng%C3%A0y-h%E1%BB%99i-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-ph%C3%A1p-vi%E1%BB%87t

         Phòng Đối ngoại

     Thực hiện Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ, ngày 19/9/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý vào các chức danh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc của trường giai đoạn 2015-2020. 

     Nội dung kế hoạch, đề nghị xem file đính kèm.

 

Quỹ giáo dục Việt Nam là một cơ quan chính phủ độc lập được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào 12/2000 nhằm tăng cường mối quan hệ song phương với Việt Nam thông qua hoạt động trao đổi giáo dục dành cho công dân Việt Nam theo học tại các trường đại học của Hoa Kỳ, đồng thời cũng dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam.
VEF đã ra thông báo về Chương trình học bổng cho niên học 2016. Dự kiến sẽ có 34 suất học bổng cho niên học này. Quy trình nộp đơn và tuyển chọn ứng viên là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Ứng viên không phải nộp khoản lệ phí nào khi tham gia chương trình dự tuyển, và VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến.
Thời gian nộp hồ sơ: từ 10:00am ngày 10/12/2014 đến 10:00am ngày 10/4/2015.
Mọi thông tin liên quan đến chương trình học bổng như đối tượng tham gia, ngành nghề đào tạo, hướng dẫn hồ sơ, tiêu chí lựa chọn, thi phỏng vấn v.v. có trên website: www.vef.gov
Phòng Đối Ngoại xin thông báo để cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường có nhu cầu tham gia dự tuyển.
Phòng Đối Ngoại

Kính gửi:         - Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên

  •  Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 55

 

Hiện nay, phòng CTCT&SV đã hoàn thành việc in thẻ sinh viên liên kết cho sinh viên khóa 55 trong toàn trường.

Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý lên nhận thẻ tại phòng CTCT&SV.

Thời gian phát thẻ: Bắt đầu từ ngày thứ 3 (21-10/2014) đến hết ngày thứ 6 (24-10/2014). Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 14h đến 16h30’.

Địa điểm: Phòng 207 và phòng 208 hội trường lớn.

Chú ý: Các lớp sinh viên cử cán bộ lớp đến nhận thẻ, khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Nhà trường
Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng đã ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng theo  Quyết định số 166/QĐ-ĐHGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2013;
Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 của các tập thể và cá nhân theo Điều 6 của Quy định.
Hồ sơ gửi lên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà trường bao gồm:
- Bản đăng ký thi đua của các cá nhân đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Mẫu kèm theo)
- Bản tổng hợp đăng ký thi đua theo mẫu kèm theo (Tổng hợp theo đơn vị Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng, Trạm, Cơ sở II)
- Đối với các trường hợp cá nhân đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Tập thể Lao động xuất sắc chỉ cần đăng ký vào bản tổng hợp của đơn vị.
* Lưu ý: Nhà trường sẽ xét danh hiệu thi đua cuối năm học theo đúng hình thức các tập thể và cá nhân đăng ký.
Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (Phòng Công tác chính trị và Sinh viên)  trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.

Đăng kí nhận Front page feed