Hoàng Thị Tuyết Lan

Hoàng Thị Tuyết Lan

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

hoanglanhoadhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Phan Thi Thanh Huong Hoang Thi Tuyet Lan Tran Thuy Nga Bui Huu Tai Phytochemical Constituents from the Aerial Parts of Acanthus ebracteatus Vahl. and Their Cytotoxic Activity. Natural Product Communications 18(3 (2023)
PGS. TS. Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Bui Huu Tai Duong Thi Hai Yen Vu Thi Xuan Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Achyranbidens A–C: three new compounds from Achyranthes bidentata Blume. Natural Product Research 2-2023 (2023)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Ninh Khach Thanh Nam Nguyen Viet Dung Phan Van Kiem Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen The Cuong Do Thi Trang Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Constituents of Tinospora sinensis and their nitric oxide inhibitory activities. JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 24 (2022)
Nguyen Thi Mai Duong Thi Hai Yen Nguyen Xuan Nhiem Pham Hai Yen Hoang Thi Tuyet Lan Bui Thi Mai Anh Phan Van Kiem Bui Huu Tai Le Thi Huyen One new furostane saponin from Allium ramosum and lipid accumulation inhibitory activity. Journal of Asian Natural Products Research 5 (2022)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Chemical constituents from Schisandra sphenanthera and their cytotoxic activity. Natural Product Research 20 (2020)
Vu Van Doan Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Phan Van Kiem Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan A New Sesquiterpene from Schisandra sphenanthera. Record Natural Product 14(3) (2020)
Vu Quoc Trung Tran Hong Quang Hoang Thi Tuyet Lan Le Minh Duc Duong Khanh Linh Ha Manh Hung Trinh Hong Hanh Corrosion protection of molybdate doped polypyrrole film prepared in succinic acid solution. Corrosion Engineering, Science and Technology 53 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Nguyen Xuan Nhiem Duong Thi Dung Do Thi Trang 13(18)-Ene ursan glycosides from Allium ascalonicum. Vietnam Journal of Chemistry 4 (2019)
Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Vu Thi Xuan Nguyen Xuan Nhiem Le Thi Huyen Pham Hai Yen Phan Van Kiem Nguyen Huy Hoang Vu Van Doan Lignans and flavonoids from Schisandra sphenanthera. VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY 57 (2019)
Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Xuan Nhiem Duong Thi Dung Do Thi Trang Steroidal sterols from Allium ascalonicum. Vietnam Journal of Chemistry 57(6) (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Tuyết Lan Lại Thị Hoan CHARACTERISTICS AND CORROSION PROTECTION OF POLYPYRROLE DOPED WITH SALICYLATE ANIONS ON CT3 STEEL PASSIVATED BY MOLYDATE. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL 72.7 (2021)
Nguyễn Thị Thủy Hoàng Thị Tuyết Lan Lê Thị Hoa NGuyễn Hữu Đĩnh Nghiên cứuchuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat.. Tạp chí Hóa học Vol 56(1), 99-103. 2018 (2018)
Hoàng Thị Tuyết Lan PGS.TS. Lê Minh Đức Trần Hồng Quang TS. Hà Mạnh Hùng PGS.TS. VŨ Quốc Trung Nghiên cứu tính chất màng polypyrrole pha tạp axit salicylic trên nền thép CT3 được thụ động hóa bằng molybdate và ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại. Tạp chí Hóa học 2018, 56(3), 355-360 (2018)
Đường Khánh Linh Hoàng Thị Tuyết Lan Hà Mạnh Hùng, 34. Vũ Quốc Trung Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng polypyrole pha tạp Molydat tổng hợp trong dung dịch axit sucxinic. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM (ISSN 1859-3100) số 3(93) – 3/2017. 35. (2017)
Hoàng Thị Tuyết Lan Nguyễn Hữu Đĩnh Trịnh Thị Huấn Struce of polyaza – Heterocycles obtained from reaction of two (3-methylfuroxan-4-yl)phenylhydrazines with formandehyde. Journal of science of HNUE Vol.61; No. 9, pp. 3-10, (2016). (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Thị Tuyết Lan TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3 CỦA MÀNG POLYPYRROLE TRONG DUNG DỊCH NATRI SALISYLAT. Hội thảo Giảng dạy và nghiên cứu KHCB (2022)
Hoàng Thị Tuyết Lan KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ POLYPYRROLE TRONG DUNG DỊCH AXIT SALICYLIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA. Bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học có chỉ số ISBN khác (cấp bộ, ngành, trường,..) (2022)
Hoàng Thị Tuyết Lan NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLYPYRROLE PHA TẠP MOLYBDAT TRONG DUNG DỊCH AXIT SUCXINIC ĐỂ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Hoàng Thị Tuyết Lan KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ POLYPYRROLE TRONG DUNG DỊCH AXIT SALICYLIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Hoàng Thị Tuyết Lan NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT AZOMETIN TỪ AXIT 5- AMINO-2-METOXI-4-(3-METYLFUROXAN-4-YL)PHENOXYAXETIC NGƯNG TỤ VỚI ANĐEHIT THƠM. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Hoàng Thị Tuyết Lan Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học ứng dụng. Giao thông Vận tải 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase của hai loài trà hoa vàng Camellia phanii và Camellia hirsuta ở Việt Nam. B2023-GHA-11 (2023-2024)
Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết in vitro của loài Achyranthes aspera và Achyranthes bidentata thuộc chi ngưu tất (Achyranthes) ở Việt Nam.. 104.01-2019.322 (2020-2023)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon của màng epoxy chứa nanocomposite Silica-Polypyrrole-Dodecyl sulfate.. T2020-CB-008 (2020-2021)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư gan của loài Ngũ vị vảy chồi (Schisandra perulata Gagnep.) và loài Ngũ vị tử nam (Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.). B2019-GHA-562-01 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo màng polypyrole/graphene nanocomposite trực tiếp lên nền thép cacbon thấp ứng dụng làm lớp phủ thông minh chống ăn mòn.. T2020-CB-008TĐ (2020)
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ chi Daturavà chi Brugmansia ở Việt Nam. 104.01-2014.69 (2015-2018)
Tổng hợp, nghiên cứu màng phủ polypyrole trong môi trường axit salixylic và ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn thép CT3. T2018-CB-012 (2018)
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của màng polypyrrol pha tạp axit sucxinic bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn thép. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn