CHUẨN ĐẦU RA

STT

Ngành

Tài liệu đính kèm

1

TOÁN ỨNG DỤNG

Tải về

2

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải về

3

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CTGT

Tải về

4

CÔNG TRÌNH THUỶ

Tải về

5

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Tải về

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TĐH

Tải về

7

KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TỤE NHÂN TẠO

Tải về

8

KỸ THUẬT ĐIỆN

Tải về

9

HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH

Tải về

10

KIẾN TRÚC

Tải về

11

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Tải về

12

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Tải về

13

KINH TẾ XÂY DỰNG

Tải về

14

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Tải về

15

KẾ TOÁN

Tải về

16

KHAI THÁC VẬN TẢI

Tải về

17

KINH TẾ VẬN TẢI

Tải về

18

KINH TẾ

Tải về

19

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Tải về

20

QUẢN TRỊ DVDL&LH

Tải về

21

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tải về

22

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tải về

23

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Tải về

24

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Tải về

25

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tải về

26

KỸ THUẬT NHIỆT

Tải về

27

KỸ THUẬT Ô TÔ

Tải về