LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

          Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT), tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính (thành lập năm 1902) được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945.

          Giai đoạn từ 1945 đến 1960, Trường trải qua nhiều tên gọi khác nhau và đã đào tạo được nhiều cán bộ kỹ thuật trình độ Cao đẳng và Trung cấp thuộc các lĩnh vực Giao thông, Thuỷ lợi, Bưu điện, Kiến trúc phục vụ công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.

          Ngày 15/11/1945, Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam

          Ngày 13/04/1946, Trường Đại học Công chính

          Ngày 24/2/1949, Trường Cao đẳng Kỹ thuật

          Ngày 01/11/1952, Trường Cao đẳng Giao thông công chính

         Tháng 8/1956, Trường Trung cấp giao thông

         Tháng 8 năm 1960, Bộ Giao thông vận tải thành lập Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải. Tháng 12 năm 1960 khoá đại học đầu tiên của trường được khai giảng với 117 học viên.

         Ngày 24 tháng 3 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Quyết định 42/CP thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải nhằm hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước; kịp thời đáp ứng những nhu cầu cấp bách về đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý cho ngành GTVT.

         Tháng 7 năm 1968, Trường tách một bộ phận để thành lập phân hiệu Đại học Đường thuỷ và khi đó Trường được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ.

         Năm 1984, Trường chuyển về chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Năm 1985, Trường lại được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông vận tải cho đến nay.

         Tháng 4 năm 1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 139/TCCB thành lập Cơ sở 2 của trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Điều lệ Trường Đại học và Luật Giáo dục Đại học, ngày 15/7/2016 Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên điều kiện hiện có của Cơ sở 2.