PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 104 đến Phòng 110 - Nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
(024) 37662667; Fax: (024) 37669538
Email: 
phongdtdh@utc.edu.vn

Trưởng phòng: TS. Phạm Thanh Hà

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Lương Xuân Bính

Phó trưởng phòng: TS. Lê Vĩnh An

GIỚI THIỆU

Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) là đơn vị được thành lập từ năm 1962, ngay sau khi thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải. Phòng ĐTĐH phụ trách các nhiệm vụ chung về đào tạo của Nhà trường. Qua quá trình phát triển, phòng được sáp nhập với các đơn vị đào tạo hoặc tách ra cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn. Năm 2010, bộ phận quản lý Sau đại học được tách ra thành phòng ĐT Sau đại học. Đến năm 2018, Khoa Đại học Tại chức được sáp nhập vào phòng Đào tạo Đại học theo quyết định số 256/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/01/2018 của Nhà trường.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy. Phòng có các nhiệm vụ sau :

1. Công tác kế hoạch

a. Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy hàng năm.

b. Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học hệ chính quy và phi chính quy phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

c. Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp ở bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

d. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ và năm học ở bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; lập thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo đại học.

2. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ phi chính quy của các Bộ môn.

b. Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo hệ chính quy, hệ phi chính quy và phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, lập bảng thanh toán khối lượng hoạt động đào tạo các hệ, các bậc đào tạo.

c. Phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT chủ trì thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy (Tiếp nhận kết quả tuyển sinh, thông báo trúng tuyển, tổ chức nhập học, phân ngành học và giải quyết các vấn đề có liên quan đến thí sinh).

d. Thẩm tra và quản lý điểm của sinh viên bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy; phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên, chủ trì việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo quy chế.

e. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trì xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

f. Thẩm định việc thành lập các Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy, hệ phi chính quy do các bộ môn đề xuất; thẩm định kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên.

g. Quản lý và tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học trong toàn trường.

h. Quản lý các hợp đồng đào tạo hệ cử tuyển.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học đã đóng góp những thành tích to lớn trong công tác quản lý đào tạo các thế hệ sinh viên, học viên và NCS của Nhà trường. Phòng nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

Phòng 104 A9

PGS. TS. Lương Xuân Bính

Phó trưởng phòng (Phụ trách bộ phận kế hoạch, TKB)

Phòng 110 A9

TS. Lê Vĩnh An

Phó trưởng phòng (Phụ trách bộ phận quản lý kết quả học tập)

Phòng 108 A9

KS. Lê Toàn Thắng

Công tác in và cấp phát bằng tốt nghiệp các hệ; xác minh bằng tốt nghiệp.

Phòng 108 A9

ThS. Lê Quang Vượng

Công tác sau tuyển sinh; các hợp đồng đào tạo cử tuyển, lưu học sinh; in và cấp phát chứng chỉ NN.

Phòng 110 A9

CN. Đỗ Thị Bảo Châu

Công tác thanh toán.

Phòng 108 A9

ThS. Trần Thúy Giang

Công tác giáo trình, bài giảng.

Phòng 108 A9

ThS. Tạ Hồng Vân

Công tác quản lý kết quả học tập; thẩm định chứng chỉ NN, GDTC, GDQP.

Phòng 106 A9

KS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Công tác quản lý kết quả học tập; thẩm định chứng chỉ NN, GDTC, GDQP.

Phòng 106 A9

CN. Nguyễn Thị Minh Hiền

Công tác quản lý kết quả học tập; lập lịch thi.

Phòng 110 A9

CN. Vũ Thị Hồng Nhung

Công tác quản lý kết quả học tập; thẩm định chứng chỉ NN, GDTC, GDQP.

Phòng 106 A9

       
KS. Giáp Văn Vị

Công tác quản lý kết quả học tập hệ Bằng hai.

Phòng 106 A9

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Công tác quản lý kết quả học tập hệ VLVH; công tác thanh toán hệ PCQ.

Phòng 106 A9

TS. Nguyễn Thanh Bình

Công tác kế hoạch, thời khóa biểu hệ PCQ; hợp đồng đào tạo PCQ.

Phòng 108 A8

CN. Phạm Thị Thanh Tâm

Công tác kế hoạch, thời khóa biểu.

Phòng 110 A9

CN. Nguyễn Quỳnh Phương

Công tác kế hoạch, thời khóa biểu.

Phòng 110 A9

KS. Nguyễn Thanh Thủy

Công tác kế hoạch, thời khóa biểu.

Phòng 110 A9