PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.207-210 nhà A9 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
Bộ phận đảm bảo chất lượng đào tạo: 024.37664781; Bộ phận Khảo thí: 024.37606352.
Email: 
khaothi_dbcldt@utc.edu.vn

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Hòa

Phó trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Duy Anh

Phó trưởng phòng: TS. Dương Hữu Tuyến

GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (KT&ĐBCLĐT) được thành lập ngày 19/10/2012, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học GTVT. Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo các quy định của Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT và các quy định khác có liên quan. Phòng hiện có 10 cán bộ trong đó có 2 PGS. TS, 1 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các  văn bản quản lý, quy trình thi- kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi  và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của sinh viên.

b. Công tác đảm bảo chất lượng

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn đầu ra.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tự kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành.

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD& ĐT

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 5 năm kể từ ngày thành lập, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Các bằng khen đã được trao tặng:

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015 theo QĐ số 5038/QĐ-BGDĐT

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016 theo QĐ số 5330/QĐ-BGDĐT

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017 theo QĐ số 4669/QĐ-BGDĐT

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
Nguyễn Thị HòaTrưởng phòngTel: 0911763474

Email: nthoaly@utc.edu.vn

Phạm Duy Anh

Phó Trưởng phòng

Tel: 0897696923

Email: phamduyanh@utc.edu.vn

Ngô Thị Thanh HuyềnCông đoàn, Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tel: 0938288385

Email: huyenmai303@gmail.com

Trần Thị Hạnh Hương

Tuyển sinh Đại học, Sau đại học

Tel: 0979389372

Email: huongtc@utc.edu.vn

Lê Thị Thu

Xét tuyển NCS, Giao nhận tài liệu HN - PHTel: 0906048588

Email: linhlinh9992002@yahoo.com

Trần Thị Hồng ThúyĐảm bảo chất lượng đào tạo

Tel: 0912655155

Email: thuyuct@yahoo.com.vn

Nguyễn Quốc HuyĐảm bảo chất lượng đào tạoTel: 0916003638

Email: huynq8080@gmail.com

Nguyễn Thị Mai Phương

Tuyến sinh Liên thông, Bằng 2, VHVL

Tel: 02437606352

Email: ntmphuong2489@gmail.com

Hàn Duy Phong

Thi kết thúc học phần, Tuyển sinh Đại họcTel: 02437606352

Dương Hữu Tuyến  

Phó trưởng phòng

Tel: 0909828668

Email: dhtuyen@utc.edu.vn