ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CLĐT
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
PHÒNG BẢO VỆ

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG
XƯỞNG IN
TRẠM Y TẾ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VÀ CGCN GTVT
TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN UTC
PHÒNG PHÁT  TRIỂN DỰ ÁN 
PHÒNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CGCN