Phạm Thị Xuân

Phạm Thị Xuân

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0988108812
xuanphamgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Xuân Kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và giảng dạy truyền thống để giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số. Dạy và Học ngày nay Số đặc biệt tháng 04/2023 (2023)
Phạm Thị Xuân Kinh nghiệm tổ chức đánh giá kết quả học tập học phần KTCTMLN của sinh viên trong quá trình đào tạo trực tuyến tại Trường ĐHGTVT. Dạy và Học Ngày nay ISSN 1859 2694 (2022)
Phạm Thị Xuân Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn KTCTMLN ở Trường Đại học Giao thông vận tải. Dạy và Học ngày nay ISSN 1859 2694 (2022)
Phạm Thị Xuân Huy động vốn tư nhân bền vững cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Kinh tế và dự báo số 16 tháng 06/2020 (2020)
Phạm Thị Xuân Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí lao động và công đoàn Số 639 (2018)
Phạm Thị Xuân Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức tôn giáo và giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Tạp chí Lao động và công đoàn Số 642 (tháng 7/2018) (2018)
Phạm Thị Xuân Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tạp chí Kinh tế và Dự báo 05 (2017)
Phạm Thị Xuân Cơ chế tài chính huy động vốn đầu tư cho các dự án PPP giao thông đường bộ. Tạp chí Lao động và Công đoàn 617 (2017)
Phạm Thị Xuân Huy động vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ từ NSNN giai đoạn 2011-2015. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương Số 489 (2017)
Phạm Thị Xuân Kinh nghiệm của Trung Quốc về huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông đường bộ. Tạp chí Kinh tế và Dự báo 13 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Xuân Nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Phạm Thị Xuân Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Khoa học xã hội với phát triển bền vững: Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập, phát triển (2022)
Phạm Thị Xuân Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay. Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển (2022)
Phạm Thị Xuân  LÍ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Phạm Thị Xuân Công nghiệp hoá ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từ nhận thức đến đổi mới. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở Trường đại học Giao thông Vận tải, hiện nay.. T2022-ML-005 (2022)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức tôn giáo vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2018-ML-004 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn