Vũ Thị Thanh Phúc

Vũ Thị Thanh Phúc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0989735736
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thị Thanh Phúc Khẳng định vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên khoa học Mác Lênin trong các trường ĐH. Lao động và công đoàn 632 (2017)
Vũ Thị Thanh Phúc Quan diem DH XII cua Dang ve boi duong, phat trien giai cap cong nhan trong giai doan moi. Lao dong va Cong doan 605 (2016)
Vũ Thị Thanh Phúc Giáo dục lý luận Mác Lênin trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Khoa học xã hội việt nam 5-2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Thị Thanh Phúc Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng gainrg dạy các môn LLCT ở các trường kỹ thuật. Nghiên cứu và giảng dạy LLCT ở các trường Đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Vũ Thị Thanh Phúc Hiệu quả của một số phương pháp giảng dạy tích cực các môn khoa học Mác Lênin ở trường Đại học GTVT. Nghiên cứu và giáo dục LLCT trong các trường Đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của ĐH Đảng lần thứ XIII (2021)
Vũ Thị Thanh Phúc  KIÊN ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – CƠ SỞ QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Vũ Thị Thanh Phúc Nhận thức mới của Đảng ta về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Vũ Thị Thanh Phúc Giáo dục lý luận Mác Lênin góp phần xây dựng những phẩm chất đạo đức cá nhân trong nhân cách sinh viên. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXI

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của chính sách xã hội đến đời sống giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. T2022-ML-007 (2022)
Phát triển nhân cách sinh viên thông qua giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường Đại học Giao thông vận tải. T2019-ML-002 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn