Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0989977674
maidhgt@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Phan Thi Thanh Huong Hoang Thi Tuyet Lan Tran Thuy Nga Bui Huu Tai Phytochemical Constituents from the Aerial Parts of Acanthus ebracteatus Vahl. and Their Cytotoxic Activity. Natural Product Communications 18(3 (2023)
Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Phan Thi Thanh Huong Le Thi My Hanh Le Thi Huyen Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem A previously undescribed phenolic compound from Acanthus ilicifolius L. Vietnam J. Chem. 2023 (61) (2023)
PGS. TS. Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Bui Huu Tai Duong Thi Hai Yen Vu Thi Xuan Bui Thi Mai Anh Nguyen Xuan Nhiem Achyranbidens A–C: three new compounds from Achyranthes bidentata Blume. Natural Product Research 2-2023 (2023)
Tran Thuy Nga Nguyen Thi Mai Bui Huu Tai Phan Van Kiem Lai Thi Hoan Bui Thi Mai Anh Phan Thi Thanh Huong Nguyen Xuan Nhiem Two new lignan glycosides from Acanthus ilicifoliusL. with their NO inhibition and cytotoxic activity. Natural Product Research Latest articles (2023)
Nguyen Thi Mai Duong Thi Hai Yen Nguyen Xuan Nhiem Pham Hai Yen Hoang Thi Tuyet Lan Bui Thi Mai Anh Phan Van Kiem Bui Huu Tai Le Thi Huyen One new furostane saponin from Allium ramosum and lipid accumulation inhibitory activity. Journal of Asian Natural Products Research 5 (2022)
Nguyen Thien Vuong Nguyen Tuan Anh Tran Dai Lam Nguyen Thi Mai Do Minh Thanh Nguyen Thi Thanh Huong Dao Phi Hung Mac Van Phuc Dang Thi My Linh Ce-loaded silica nanoparticles in the epoxy nanocomposite coating for anticorrosion protection of carbon steel. Anti-Corrosion Methods and Materials 5 (2022)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Ninh Khach Thanh Nam Nguyen Viet Dung Phan Van Kiem Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen The Cuong Do Thi Trang Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Constituents of Tinospora sinensis and their nitric oxide inhibitory activities. JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 24 (2022)
Nguyen Thi Mai Do Thi Thao Bui Thi Mai Anh Tran Thuy Nga Phan Van Kiem Do Thi Trang Tran Thi Quynh Van Vu Thi Xuan Bui Huu Tai Le Thi Huyen Nguyen Xuan Nhiem Anti-inflammatory Clerodane Dinorditerpenoids from the Tinospora sinensis Leaves. Revista Brasileira de Farmacognosia 32 (2022)
Bui Huu Tai Do Thi Trang PGS. TS. Phan Van Kiem Nguyen Thi Mai Dan Thi Thuy Hang Duong Thi Dung Le Thi Huyen Pham Hai Yen Phan Thi Thanh Huong Nguyen Thi Cuc Nguyen Xuan Nhiem Rhabdastrenones A–D from the sponge Rhabdastrella globostellata. RSC Advances 12-2022 (2022)
Phan Van Kiem Phan Thi Thanh Huong Vu Kim Thu Nguyen Xuan Nhiem Pham Hai Yen Bui Huu Tai Nguyen Thi Mai Do Thi Trang Four new triterpene glycosides from the aerial parts of Chenopodium album and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters 44 (2021)
Tran Thuy Nga Lai Thi Hoan Nguyen Van Hau Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Dang Tran Chien Vu Quoc Trung Le Trong Lu Tran Dai Lam Nguyen Thi Thanh Huong Hoang Thu Ha Nguyen Thien Vuong Hoang Viet Hai Nguyen Phuong Tri Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash. Materials Chemistry and Physics 241 (2020)
Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan Chemical constituents from Schisandra sphenanthera and their cytotoxic activity. Natural Product Research 20 (2020)
Vu Van Doan Bui Huu Tai Nguyen Xuan Nhiem Phan Van Kiem Bui Thi Mai Anh Nguyen Thi Mai Hoang Thi Tuyet Lan A New Sesquiterpene from Schisandra sphenanthera. Record Natural Product 14(3) (2020)
Nguyen Thi Mai Minh Chau Van Seung Hyun Kim, Phan Van Kiem Bui Huu Tai Nguyen Thi Cuc Truong Thi Thu Hien Phan Tuan Phuong Nguyen Thi Kim Thuy Ki Sung Kang Nguyen Xuan Nhiem Pregnane glycosides from Dregea volubilis and their α-glucosidase inhibitory activity. Phytochemistry Letters 37 (2020)
Tran Tuan Anh Nguyen Thi Mai Vu Van Doan Wan Namkung Yohan Seo Seung Hyun Kim SeonJu Park Nguyen The Cuong Nguyen Xuan Nhiem Phan Van Kiem Bui Quang Tuan Vu Thi Xuan Bui Huu Tai Chemical constituents from Schisandra perulata and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters 41 (2020)
Phan Van Kiem Bui Huu Tai Pham Hai Yen Nguyen Thi Mai Chau Van Minh Nguyen Hai Dang Tran Hong Quang Duong Thi Hai Yen Duong Thi Dung Dan Thi Thuy Hang Do Thi Trang Nguyen Thi Cuc Nguyen Xuan Nhiem Vu Van Doan Two New Steroidal Alkaloid Saponins from the Whole Plants of Solanum nigrum. Natural Product Communications 13 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Mai Bui Thi Thu Trang Bui Thi Mai Anh Structural determination of neolignans from the stems of Tinospora sinensis. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 10(3) (2023)
Nguyen Thi Mai Isolation of ursane-type triterpene saponins from Allium ascalonicum L.. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 8 (2021)
Nguyen Thi Mai Pham Thi Hong Hanh Nguyen Thi Thanh Mai Bui Thi Nha Trang Isolation of steroidal saponins from the seeds of Allium ramosum. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 11 (2021)
Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Nguyen Thien Vuong Acid and alkali resistance of Acrylic polyurethane/R-SiO2 nanocomposite coating. Vietnam Journal Chemistry 58(1) (2020)
Nguyen Thi Mai Isolation of flavonoids from the leaves of Schisandra perulata. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology Vol.7(3) (2020)
Nguyen Thi Mai Investigation On Chemical Constituents Of The Brugmansia Suaveolens Flowers. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 6(4) (2019)
Tran Dai Lam Nguyen Thi Mai Nguyen Thien Vuong Nguyen Thi Thanh Huong Le Trong Lu Dinh Duc Anh Thai Hoang Nguyen Tuan Anh Le The Tam Thermal, Mechanical and Antibacterial Properties of Water-Based Acrylic Polymer/SiO2-Ag Nanocomposite Coating. Materials Chemistry and Physics 232 (2019)
Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Nguyen Xuan Nhiem Duong Thi Dung Do Thi Trang 13(18)-Ene ursan glycosides from Allium ascalonicum. Vietnam Journal of Chemistry 4 (2019)
Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Vu Thi Xuan Nguyen Xuan Nhiem Le Thi Huyen Pham Hai Yen Phan Van Kiem Nguyen Huy Hoang Vu Van Doan Lignans and flavonoids from Schisandra sphenanthera. VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY 57 (2019)
Bui Huu Tai Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Pham Hai Yen Nguyen Xuan Nhiem Nguyen Thi Cuc Flavonol glycosides and other compounds from Camellia sinensis. VIETNAM JOURNAL OF CHEMISTRY 47 (2019)
Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Bui Huu Tai Hoang Thi Tuyet Lan Nguyen Xuan Nhiem Duong Thi Dung Do Thi Trang Steroidal sterols from Allium ascalonicum. Vietnam Journal of Chemistry 57(6) (2019)
Phan Thi Thanh Huong Nguyen Thi Mai Nguyen Hoai Nam Nguyen Xuan Cuong Nguyen The Cuong Tran Van Cuong Chau Van Minh Nguyen Quang Trung Nguyen Van Thanh Do Hoang Anh Tran Thi Hong Hanh Crinane, augustamine, and β-carboline alkaloids from Crinum latifolium. Phytochemistry Letters 24 (2018)
Nguyen Xuan Nhiem Nguyen Thi Mai Phan Van Kiem Hyuncheol Oh Youn-Chul Kim Kwan Woo Kim Chau Van Minh Tran Hong Quang Pham Hai Yen Bui Huu Tai Hoang Le Tuan Anh Nguyen Thi Cuc Two new guaiane sesquiterpenes from Datura metel L. with anti-inflammatory activity. Phytochemistry Letters 19 (2017)
Youn-Chul Kim Nguyen Thi Mai Nguyen Thi Cuc Hoang Le Tuan Anh Nguyen Xuan Nhiem Bui Huu Tai Chau Van Minh Tran Hong Quang Kwan Woo Kim Hyuncheol Oh Phan Van Kiem Steroidal saponins from Datura metel. Steroids 121 (2017)
Nguyen Thi Mai Quantitative analysis of scopolamine in Brugmansia suaveolens by HPLC-MS method. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 4(9) (2017)
Nguyen Thi Mai Chemical constituents of Lonicera cambodiana leaves. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 4(8) (2017)
Nguyen Thi Mai Flavonol glycoside constituents from water extract of Cratoxylum prunifolium. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 4(9) (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Huyền Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Thu Hậu CHEMICAL CONSTITUENTS AND THEIR INHIBITION ACTIVITY ON NO PRODUCTION IN LPS-STIMULATED RAW264.7 MACROPHAGES OF THE LEAVES OF TINOSPORA SINENSIS. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 28(4) (2023)
Ngô Quốc Huy Lê Thị Huyền Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh Flavone C-glycosides and Megastigmanes from the Leaves of Tinospora Sinensis. (2023)
Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thiên Vương Lại Thị Hoan Hoàng Thị Hương Thủy Vũ Trung Hiếu Dang Thi My Linh Lớp phủ nanocomposite epoxy/nano SiO2 tro trấu: tính chất cơ và khả năng chống ăn mòn thép carbon CT3 . Khoa học Giao thông vận tải 12 (2020)
Nguyễn Thị Mai Bùi Quang Tuấn Nguyễn Thiên Vương Từ Minh Phương Đặng Thị Mỹ Linh Hà Minh Nguyệt KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN THÉP CACBON CỦA LỚP PHỦ EPOXY CHỨA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN NANO SiO2@Ce3+. Giao thông vận tải 12 (2020)
Nguyễn Thị Mai Trần Hồng Quang Nguyễn Thị Cúc Chemical constituents of Datura metel L.. Hóa học 55(2) (2017)
Nguyễn Thị Mai Các hợp chất xanthon và flavon phân lập từ cây đỏ ngọn Cratoxylum prunifolium Kurtz. Dược học 5 (2017)
Nguyễn Thị Mai AN INITIAL STUDY ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF BISCHOFIA JAVANICA. Journal of Science and Technology 55 (2) (2017)
Nguyễn Thị Mai Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây nhội Bischofia javanica (Blume). Hoá học 55(1) (2017)
Nguyễn Thị Mai Các hợp chất lignan glycoside từ quả cây liên kiều (Forsythia suspensa (Thunb.)Vahl.). Dược học 57(495) (2017)
Nguyễn Thị Mai Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.). Tạp chí Dược học 57(498) (2017)
Nguyễn Thị Mai Vũ Kim Thư Phan Van Kiem Ecdysteone and sterols from stems of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Tạp chí Hóa học 55(5) (2017)
Nguyễn Thị Mai Adenosin và hai hợp chất lignan phân lập từ phần trên mặt đất của cây Gấc -Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng. Dược học 57(494) (2017)
Phan Van Kiem Nguyễn Thị Mai Tran Hong Quang Nguyen Thi Cuc Flavonol and lignan glycosides from Datura metel L.. Vietnam Journal of Science and Technology 55 (2017)
Nguyễn Thị Mai Nghiên cứu chế tạo sơn nước acrylic làm sơn phủ bảo vệ các công trình giao thông. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 8 (2017)
Nguyễn Thị Mai Phan Van Kiem Các hợp chất alkaloid phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens). Tạp chí Hóa học 55(5e34) (2017)
Bùi Hữu Tài Nguyễn Thị Mai Phạm Hải Yến Nguyễn Thị Cúc Các hợp chất phenolic glycoside Phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens). Tạp chí Hóa học 54(5) (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Nha Trang CÁC HỢP CHẤT TRITERPENOID GLYCOSIDE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LOÀI HÀNH TA (ALLIUM ASCALONICUM L. ). Nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS (LOUR.) MERR.). Thực trạng, giải pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Bùi Thị Nha Trang Nguyễn Thị Mai THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI HÀNH TA (ALLIUM ASCALONIUM ). Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Trần Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai THÀNH PHẦN HÓA HỌC LOÀI NGŨ VỊ VẢY CHỒI (SCHISANDRA PERULATA GAGNEP.). Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Nha Trang Thành phần hóa học loài hành ta (Allium ascalonium). Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Thị Mai Trần Tuấn Anh Thành phần hóa học loài ngũ vị vảy chồi . Hội thảo giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Thị Mai Bùi Quang Tuấn Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng sơn hữu cơ đối với thép cacbon trong dung dịch NaCl 3,5%. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Mai Trần Thúy Nga Thành phần hóa học của loài đại cà dược. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Đào Quang Liêm Nguyễn Thị Mai Thành phần hóa học loại cà độc dược. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh Lại Thị Hoan Lê Thị Thi Hạ SỬ DỤNG HẠT NANO SiO2 TRO TRẤU MANG CHẤT ỨC CHẾ ION Ce3+ CHẾ TẠO SƠN LÓT EPOXY BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CACBON . Giao thông vận tải 2 (2023)
Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Mai Anh HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM LOÀI DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORS SINENSIS). Giao thông vận tải 2 (2023)
Trần Thúy Nga Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học. Giao thông Vận tải 2 (2016)
Hoàng Thị Tuyết Lan Lại Thị Hoan Nguyễn Thị Mai Hóa học ứng dụng. Giao thông Vận tải 3
Nguyễn Thị Mai Sơn dung môi nước bảo vệ kết cấu thép. Giao thông Vận tải 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết in vitro của loài Achyranthes aspera và Achyranthes bidentata thuộc chi ngưu tất (Achyranthes) ở Việt Nam.. 104.01-2019.322 (2020-2023)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi hành (Allium) ở Việt Nam. 104.01-2018.332 (2019-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng kháng viêm in vitro, in vivo của loài Dây đau xương (Tinospora sinensis) ở Việt Nam. . B2021-GHA-02 (2021-2022)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cunceifolia ở Việt Nam. 104.99-2017.340 (2018-2021)
Nghiên cứu thành phân hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea voilubilis và Dregea cunefonia ở Việt Nam . 104.99-2017.340 (2018-2021)
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư gan của loài Ngũ vị vảy chồi (Schisandra perulata Gagnep.) và loài Ngũ vị tử nam (Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.). B2019-GHA-562-01 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu mang chất ức chế ion Ce3+ chế tạo sơn lót epoxy bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon.. DT204047 (2020)
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ chi Daturavà chi Brugmansia ở Việt Nam. 104.01-2014.69 (2015-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn