Lê Thị Thu Phương

Lê Thị Thu Phương

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0915221514
phuongltt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Thu Phương Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải với vấn đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tạp chí Thiết bị Giáo dục (2022)
Lê Thị Thu Phương Một số giải pháp nâng cao ý thức phòng, chống tin giả cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số đặc biệt Tháng 5/2022 (2022)
Lê Thị Thu Phương Những biện pháp giúp sinh viên khắc phục xu hướng lệch chuẩn văn hóa ứng xử trên không gian mạng hiện nay. Tạp chí Thiết bị giáo dục Số đặc biệt Tháng 11 (2022)
Lê Thị Thu Phương Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân hiện nay. Dạy và Học ngày nay ISSN 1859 2694 (2021)
Lê Công Lai Lê Thị Thu Phương Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ. Lao động và công đoàn số 619 ( Kỳ 1 tháng 5- 2017) (2017)
Lê Thị Thu Phương Quan điểm của Đảng về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong thời kỳ đổi mới. Lao động và công đoàn số 623+ 624 ( tháng 7- 2017) (2017)
Lê Thị Thu Phương Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Dạy và học ngày nay Kỳ 2- 5/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Thu Phương VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀO HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các Trường Đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Lê Thị Thu Phương  NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nâng cao văn hoá ứng xử trên không gian mạng cho sinh viên Trường đại học Giao thông Vận tải hiện nay. T2022-ML-006 (2022)
Một số giải pháp nhằm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2019-ML-008 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn