Bùi Trọng Cầu
Họ tên: Bùi Trọng Cầu
Năm sinh: 06/11/1962
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Bùi Thị Loan
Họ tên: Bùi Thị Loan
Năm sinh: 12/07/1982
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Trần Bảo Việt
Họ tên: Trần Bảo Việt
Năm sinh: 26/10/1980
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Lê Cảnh Hưng
Họ tên: Lê Cảnh Hưng
Năm sinh: 03/11/1989
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Nguyễn Thị Thu Hằng
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Năm sinh: 05/09/1981
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Đặng Thị Thu Thảo
Họ tên: Đặng Thị Thu Thảo
Năm sinh: 11/08/1982
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Đặng Hoài Nam
Họ tên: Đặng Hoài Nam
Năm sinh: 15/05/1969
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Trần Quang Tuấn
Họ tên: Trần Quang Tuấn
Năm sinh: 20/12/1983
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Nguyễn Thị Hồng
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
Năm sinh: 21/01/1976
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Nguyễn Tiến Dũng
Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 22/01/1989
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Chi tiết

Vũ Hiệp
Họ tên: Vũ Hiệp
Năm sinh: 12/10/1982
Học hàm:
Học vị: Kiến trúc sư

Chi tiết