Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Quỳnh Sang
Năm sinh:
1959
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
22 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
0912572339
• Kinh tế và quản lý xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông - đề tài NCKH cấp Trường
2 10-02-2005 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển năng lực sản xuất của các doanh nghiệp xây dựng giao thông trong nền kinh tế thị trường, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ - Mã số: B.2005 - 35 - 98.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-02-2002 “Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghịêp”, Tạp chí giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
2 03-02-2003 “Một số vấn đề tài chính trong trường hợp chuyển quyền sở hữu doanh nghịêp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 01-05-2003 “Hạch toán kinh tế đội trong các doanh nghịêp xây dựng giao thông”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 04-08-2003 “Xác định giá trị cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường tài chính”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 02-02-2004 “Cơ cấu nguồn vốn và việc huy động vốn của doanh nghịêp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 03-05-2004 “Mối quan hệ giữa khấu hao và dòng tiền sau thuế”, Tạp chí GTVT, Bộ Giao thông vận tải
7 03-08-2004 “Lựa chọn công cụ tài chính khi quyết định huy động vốn trong doanh nghịêp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
8 06-12-2004 “ảnh hưởng của quyết định tài trợ đối với việc chọn suất chiết khấu để tính một số chỉ tiêu khi lựa chọn phương án đầu tư của doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 01-02-2005 “Xác định dòng tiền của dự án đầu tư trong doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 02-05-2005 “Một số vấn đề về đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư trong doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
11 01-08-2005 “Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông”, Tạp chí khoa học GTVT, Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XVI, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 05-12-2005 “Tăng trưởng và quản lý tăng trưởng trong doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XVI, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 06-02-2006 “Một số giải pháp cân đối nguồn vốn khi tốc độ tăng trưởng thực tế lớn hơn và thấp hơn tốc độ tăng trưởng vững chắc”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 05-02-2007 “Một số chỉ tiêu chủ yếu sử dụng để đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư trong doanh nghiệp”, Tạp chí GTVT, Bộ Giao thông vận tải
15 07-05-2007 “Một số vấn đề trong lập, thẩm định dự án đầu tư trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo,
16 06-08-2007 “Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn trong doanh nghiệp”, Tạp chí khoa học GTVT, Trường ĐH GTVT. Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 03-11-2008 Một số giải pháp thu hồi công nợ phải thu trong các doanh nghiệp XDGT, Tạp chí Khoa học GTVT– Trường ĐHGTVT
18 03-11-2008 Nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp XDGT - Tạp chí Khoa học GTVT – Trường ĐHGTVT
19 05-10-2009 Hoàn rhiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng giao thông. tạp chí Khoa học GTVT
20 01-11-2010 Thuê máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông, Tạp chí KHGTVT
21 05-12-2011 Kiểm soát chi phí với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông, Tạp chí KHGTVT
22 07-10-2013 Hoàn thiện công tác giao khoán tại các DNXDGT, Tạp chí KHGTVT
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Quản lý tài chính trong đầu tư xây dựng - Bài giảng cao học, năm 2012
2 Tài chính doanh nghiêp xây dựng - bài giảng, năm 2013
3 Pháp luật xây dựng - Bài giảng - TS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), TS. Phạm Phú Cường
4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - bài giảng - TS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), TS. Phạm Phú Cường, ThS. Phạm Thị Tuyết, ThS. Nguyễn Lương Hải
5 Thị trường tài chính - Bài giảng - TS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), ThS. Nguyễn Lương Hải
6 1996-01-08 Kê hoạch hóa xây dựng giao thông KS. Lê Minh Cần (chủ biên), TS. Nghiêm Văn Dĩnh, TS. Phạm Văn Vạng, KS. Nguyễn Quỳnh Sang – NXB GTVT
7 2006-02-06 Kinh tế xây dựng công trình giao thông GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh (chủbiên), ThS. Nguyễn Tài Cảnh, ThS. Lê Minh Cần, TS. Đặng Thị Xuân Mai, ThS. Nguyễn Quỳnh Sang, ThS. Nguyễn Thị Thìn
8 2006-02-06 Kế toán xây dựng cơ bản ThS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), ThS. Lê Thanh Lan NXB GTVT - 2006
9 2009-02-02 Kinh tê-Quản lý khai thác công trình cầu đường. GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh (chủ biên), TS. Nguyễn Quỳnh Sang – NXB GTVT
10 2010-02-08 Quản lý đơn vị khai thác GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh (chủ biên), TS. Nguyễn Quỳnh Sang – NXB GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện