Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Trọng Tích
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
25 năm
Bộ môn:
Cơ sở kinh tế và quản lý
Điện thoại:
0988823968
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2000 Đề xuất phương pháp luận đánh giá tổng hợp năng lực vận chuyển của các phương thức vận tải trong nền kinh tế thị trường.Đề tài cấp Bộ. Mã số:B 2000-35-115 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định bảo vệ cấp Bộ số 455/QĐ-BGD và ĐT - KHCN ngày 25/01/2002. Xếp loại: Xuất sắc.Chủ nhiệm đề tài.
2 01-01-2003 Phương pháp đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B 2003-35-48 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định bảo vệ cấp bộ số 6207/QĐ-BGD-ĐT-KHCN ngày 28/10/2004. Xếp loại: Tốt. Chủ nhiệm đề tài.
3 01-01-2006 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải đường sắt. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B 2006-04-06. Quyết định nghiệm thu cấp bộ số 2458/BGD và ĐT ngày 29/4/2008. Xếp loại: Tốt. Chủ nhiệm đề tài.
4 01-01-2010 Đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận chuyển hành khách của doanh nghiệp vận tải. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 2010-04-125. Quyết định nghiệm thu cấp Bộ số 6202/QĐ-BGD và ĐT ngày 8/12/2011. Xếp loại: Tốt. Chủ nhiệm đề tài.
5 01-01-2013 Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực quản lý và khai thác đường sắt đô thị ở Việt nam. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DT 134043 (Bộ GTVT). Nghiệm thu năm 2014. Đạt mức B. Tham gia.
6 01-01-2014 Nghiên cứu lựa chọn tiêu chuẩn, qui trình kỹ thuật về vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị đối với điều kiện ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 143020. Nghiệm thu 2016. Đạt mức B. Tham gia.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-10-2002 Phương pháp xác định năng lực vận chuyển ngành vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 10/2002, trang 55. Tác giả.
2 01-04-2003 Phương pháp xác định hệ số sử dụng năng lực vận chuyển trong vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 4/2003, trang 39. Tác giả.
3 01-11-2003 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ và phương pháp đánh giá. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, sô 5 tháng 11/2003, trang 59. Tác giả.
4 01-12-2003 Hiệu quả kinh tế của việc nâng cao hệ số sử dụng năng lực vận chuyển ngành vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 12/2003, trang 56. Tác giả.
5 01-07-2004 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách trên đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 7/2004, trang 43. Tác giả.
6 01-09-2004 Vấn đề đánh giá giá trị của yếu tố thời gian trong vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 9/2004, trang 38. Tác giả.
7 01-09-2004 Tâm lý tiêu dùng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa – dịch vụ. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 8 tháng 9/2004,trang 59. Tác giả.
8 01-12-2004 Nghiên cứu đề xuất khái niệm năng lực kinh doanh của doanh nghiệp và phương pháp đánh giá. Tạp chí Giao thông vận tải, sô12/2004, trang 50. Tác giả.
9 01-07-2005 Mối quan hệ giữa cường độ khai thác các nguồn lực với giá thành vận chuyển và năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải, sô 7/2005, trang 50. Tác giả.
10 01-04-2007 Một số vấn đề lý luận về tổ chức doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 17 tháng4/2007 trang 105. Tác giả.
11 01-03-2008 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách trên đường sắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 21 tháng3/2008,trang 112. Tác giả.
12 01-06-2008 Năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách trên đường sắt và phương pháp đánh giá. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 22 tháng 6/2008,trang102. Tác giả.
13 01-11-2008 Xây dựng chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp vận tải. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24 tháng 11/2008,trang36. Tác giả.
14 01-11-2010 Lựa chọn phương pháp định giá doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 32 tháng 11/2010,trang115. Đồng tác giả.
15 01-09-2012 Một số ý kiến về thị trường các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Viễn thông. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, sô 39 tháng 9/2012,trang 81. Đồng tác giả.
16 01-10-2013 Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách. Tạp chí Giao thông vận tải, sô đặc biệt tháng 10/2013, trang 27. Đồng tác giả.
17 01-10-2015 Ưng dụng phương pháp phân tích thứ bậc để xác định điểm trọng số trong đánh giá tình hình nội bộ để xếp hạng doanh nghiệp vậntải. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 48 tháng10/2015,trang118. Đồng tác giả.
18 01-02-2016 Huy động vốn qua hình thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển giao thông đường bộ: Những thách thức và bài học kinh nghiệm. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, sô 50 tháng 2/2016,trang 105. Đồng tác giả.
19 01-05-2017 Phương pháp xác định điểm trọng số của các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 5/2017, trang 130 - 132. Tác giả.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2 2000-06-19 Luật kinh tế. Trường Đại học GTVT - 2000. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2000. Quyết định số 1190B của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT về việc xuất bản giáo trình ngày 05/11/1999.
3 2004-05-01 Lý thuyết hệ thống và điều khiển học (Ứng dụng trong hệ thống kinh tế). Trường Đại học Giao thông Vận tải - 2004. In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2004. Quyết định số 84A của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT về việc xuất bản giáo trình ngày 23/02/2004.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Vu Thị Hường Học viên
2 01-11-2007 01-01-2011 Lê Văn Nam Nghiên cứu sinh Chíen lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam. Hướng dẫn 1. Đã bảo vệ thành công cấp trường năm 2015.
3 01-11-2009 01-11-2016 Nguyễn Việt Thắng Nghiên cứu sinh Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải ô tô trong thời kỳ hội nhập. Hướng dẫn 1. Bảo vệ cấp trường.
4 01-06-2010 01-06-2017 Bùi Trọng Chí Nghiên cứu sinh Hòan thiện hệ thống đảm bảo họat động bay ở Việt Nam. Hướng dẫn 1. Bảo vệ cấp trường.
5 01-08-2015 01-08-2019 Nguyễn Xuân Nguyên Nghiên cứu sinh Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam. Hướng dẫn 1.
6 01-02-2016 01-02-2020 Nguyễn Xuân Tùng Nghiên cứu sinh Nghiên cứu hòan thiện quản trị nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Hướng dẫn 1.
7 01-09-2016 01-09-2020 Đỗ Thị Huyền Nghiên cứu sinh Nghiên cứu kiểm sóat nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông. Hướng dẫn một mình.
8 01-09-2016 01-09-2020 Hòang Ngọc Sơn Nghiên cứu sinh Nghiên cứu quản lý nhà nước về các khỏan thu từ việc khai thác và bảo trì đường bộ Việt Nam. Hướng dẫn 2.
9 29-03-2017 Phạm Thị Tuyết Nghiên cứu sinh Nghiên cứu mô hình thu hút vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam. Hướng dẫn 2. Bảo vệ cấp trường.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện