Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lã Quý Đô
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
16 năm
Bộ môn:
Tư tưởng HCM
Điện thoại:
0912031641
• Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng; Lịch sử Việt Nam, Lý luận chính trị
STT Thời gian Nội dung
1 10-12-2008 Lã Quý Đô (2008), “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên và sự vận dụng tư tưởng của Người trong giáo dục sinh viên ĐHGTVT”, Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường, Nghiệm thu tháng 12/2008.
2 11-11-2011 Lã Quý Đô (2011), “Nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ trong các trường đại học trên địa bàn Hà Nội”. Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghiệm thu tháng 7/ 2011.
3 24-12-2016 Lã Quý Đô (2016), Xây dựng văn hóa công sở trong đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải thiện nay, Nghiệm thu thang 6/2016
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 11-11-2005 ĐHGTVT Lã Quý Đô (2005), "Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Giao thông vận tải", Báo cáo khoa học- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XVI Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội.
2 10-10-2014 10-11-2014 ĐHGTVT Lã Quý Đô (2014), "Một số kinh nghiệm của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Hội thảo khoa học Trường ĐHGTVT, 2014, Tr 120-123.
3 07-08-2015 Khu di tích HCM Lã Quý Đô (2015) MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC THĂM QUAN GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VỚI KHU DI TÍCH,Hội thảo khoa học tại Khu di tích Phủ chủ tịch
4 24-04-2017 Nghệ An Lã Quý Đô (2017), KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC PHỐI KẾT HỢP TỔ CHỨC THĂM QUAN GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỚI KHU DI TÍCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH, Hội thảo tại Khu di tích Quảng trường HCM - Nghệ An
STT Thời gian Bài báo
1 05-05-2001 Lã Quý Đô (2001), "Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ tiên phong trên con đường đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân", Thông tin Khoa học Giao thông vận tải (2), tr.7-11.
2 05-05-2003 Lã Quý Đô (2003), "Công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải" Tạp chí Khoa học giao thông vận tải (số 5), Thang 11/2003, Tr 26-28.
3 14-02-2006 Lã Quý Đô (2006), "Hồ Chí Minh với giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng", Tạp chí Tư tưởng văn hóa (2), tr. 22-23.
4 12-09-2007 Lã Quý Đô (2007), "Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Lịch sử Đảng (9), tr.28-30.
5 10-10-2007 Lã Quý Đô (2007), "Những giá trị đặc sắc trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa giáo (8), tr.28-30.
6 11-11-2008 Lã Quý Đô (2008), "Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cán bộ đảng viên", Tạp chí Khoa học giao thông vận tải (24), tr.178-181.
7 10-07-2010 Lã Quý Đô (2010), "Khơi dậy và phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp", Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr.36-39.
8 11-11-2010 Lã Quý Đô (2010), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay" Tạp chí Khoa học giao thông vận tải (số 32), tháng 11/2010, tr.27-31.
9 10-04-2012 Lã Quý Đô (2012), "Công tác tư tưởng của Đảng thời kỳ đấu tranh giành chính quyền", Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr.46-49.
10 28-10-2015 Lã Quý Đô (2015), "Văn hóa công sở - góc nhìn từ thực tế Trường đại học Giao thông vận tải", Tạp chí Giao thông vận tải, Số đặc biệt, tháng 11/2015, Tr. 241-245.
11 07-04-2016 Lã Quý Đô (2016) " Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa" Tạp chí Lao động và công đoàn, số 593 (Kỳ1 tháng 4/2016), Tr.18-19.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2004-12-14 Lã Quý Đô (viết chung) (2004), "Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh (hỏi-đáp)", Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2 2005-10-10 Lã Quý Đô (viết chung) (2005), "Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3 2016-06-14 Lã Quý Đô (Chủ biên), Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2016.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện