Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thoại Anh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
18 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0915965541
• Truyền động thủy lực, truyền động điện.
• Mô hình hóa và mô phỏng các máy xây dựng.
• Máy và thiết bị thi công ngầm.
• Động lực học hệ thống truyền động thủy lực máy xây dựng.
• Lựa chọn máy xây dựng theo hàm mục tiêu cho các công trình xây dựng.
STT Thời gian Nội dung
1 01-09-2001 Nghiên cứu thiết kế cải hoán máy đầm lèn tự hành bánh thép kiểu tĩnh thành kiểu rung tĩnh kết hợp. Mã số: B2000-35-109 - Tham gia.
2 01-09-2001 Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thiết bị phục vụ trong dây chuyền công nghệ thi công các loại cầu vượt trong thành phố và các khu đô thị lớn. Mã số B2001-35-06 - Tham gia.
3 01-01-2003 Nghiên cứu tính toán thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80-100 Tấn/giờ phục vụ thi công nền móng đường bộ theo quy trình AASHTO. Mã số: B2003-35-63-TĐ- Tham gia.
4 01-01-2004 Ứng dụng máy tính điện tử để tính toán động lực học một số thiết bị thủy lực trong hệ thống truyền động thủy lực của một vài trang thiết bị mặt đất hàng không tiêu biểu. Mã số: T2004-CK-25 - Chủ trì.
5 01-01-2005 Nghiên cứu công nghệ và tính toán thiết kế, chế tạo dây chuyền liên hợp xử lý rác thải năng suất 100 Tấn/ngày cho các khu đô thị ở Việt Nam - Tham gia.
6 01-01-2006 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu. Mã số: B2006-04-18 - Thư ký khoa học.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-09-1996 25-05-2001 Trường Đại học Giao thông vận tải Học đại học
2 01-09-2001 14-12-2010 Trường Đại học Giao thông Vận tải Giảng viên
3 01-12-2005 31-01-2006 TU Dresden - CHLB Đức
4 01-05-2008 31-07-2008 TU Dresden - CHLB Đức
5 15-10-2009 14-01-2010 INSA de RENNES - CH Pháp
6 15-12-2010 29-02-2016 Trường đại học kỹ thuật quốc gia Voronezh - LB Nga Nghiên cứu sinh
7 01-06-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Giảng viên
STT Thời gian Bài báo
1 10-11-2003 Nghiên cứu tính toán động lực học của bộ máy trộn và dao động của tháp trộn trong trạm trộn cấp phối. Đồng tác giả; Tạp chí khoa học GTVT số 5 - 11/2003 Tập II trang 56.
2 05-11-2005 Hoàn thiện phương pháp tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80-100 Tấn/giờ. Đồng tác giả; Tạp chí khoa học GTVT số 12 - 11/2005 trang 301.
3 05-11-2008 Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán, thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng tác giả; Tạp chí khoa học GTVT số 24 - 11/2008 trang 57.
4 05-04-2014 В.А. Жулай, Нгуен Тхоай Ань. Динамическая модель гидрообъёмного привода рабочего оборудования одноковшового погрузчика//Научный вестник ВГАСУ, 2014. - С.186-190
5 01-12-2014 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. Оптимизация энергопотребления многосер верных информационных систем средствами балансировки нагрузки// Экономика и менеджмент систем управления, №4.2(14), 2014. – С. 285-291.
6 01-12-2014 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. К идее специализированной балансировки нагрузки межмодульных соединений в системах обработки контента// Информационные технологии моделирования и управления, №6(90), 2014. – С. 497-504.
7 05-01-2015 Нгуен Тхоай Ань, Хоанг Жанг, Кравец О.Я. Классификация параметров энергоэффективности программных приложений при экспериментальном исследовании методов балансировки нагрузки многосерверных информационных систем// Информационные технологии моделирования и управления, №1(91), 2015. – С. 81-88.
8 10-01-2015 Nguyen Thoai Anh, Kravets O.Ja. To a problem definition of multicriteria optimization balancing of information systems intermodular connections loading// Modern informatization problems in simulation and social technologies: Proceedings of the XX-th International Open Science Conference (Yelm, WA, USA, January 2015)/ Editor in Chief Dr. Sci., Prof. O.Ja. Kravets. - Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2015. – P.177-185.
9 10-02-2015 Нгуен Тхоай Ань, Хоанг Жанг, Кравец О.Я. Особенности измерения произ водительности и балансировки нагрузки многосерверных информационных систем в реальном масштабе времени// Экономика и менеджмент систем управления, №1.1(15), 2015. – С. 156-162.
10 01-03-2015 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. Алгоритмы и структуры данных агентов ин формационных серверов распределенной системы мониторинга// Системы управления и информационные технологии, №4(62), 2015. – С. 47-51.
11 20-03-2015 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. Исследование очереди M/M/1 для определе ния влияния эластичного потока данных при межмодульном взаимодействии// Вестник Воронежского государственного технического университета. Т. 11, № 3, 2015. С.76-81.
12 01-05-2015 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. Численные эксперименты по исследованию эффективности механизмов глобальной балансировки нагрузки в системах доставки контента// Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации: сб. науч. тр. XII Междунар. НПК; в 4-х т., Т. 3. - Курск, 2015. С. 212-216.
13 01-05-2015 Нгуен Тхоай Ань. Анализ слабых возмущений очереди M/M/1 с изменяющейся интенсивностью обслуживания// Информационные технологии моделирования и управления, №2(92), 2015. – С. 181-191.
14 04-05-2015 Нгуен Тхоай Ань, Кравец О.Я. Идентификация параметров нестационарных очередей СМО с возмущениями// Информационные технологии моделирования и управления, №5(95), 2015. – С. 435-447.
15 15-05-2015 Нгуен Тхоай Ань. Изучение систем с нестационарными параметрами очереди M/M/1// Международна научна школа "Парадигма". Лято-2015. В 8 т. Т.1: Моделиране на системи и процеси: сборник научни стати / под ред. С.Л. Блюмина. – Варна:ЦНИИ «Парадигма», 2015. – С. 196-207.
16 19-05-2015 Кравец О.Я., Нгуен Тхоай Ань. Особенности проектирования и функционирования пакета программ распределения нагрузки//Информационные технологии моделирования и управления, №5(95), 2015. – С. 468-482.
17 06-07-2015 Nguyen Thoai Anh. Investigation of systems with nonstationary parameters of M/M/1 queue// Modeling and Information Technologies: Selected Papers of the International Scientific School "Paradigma" (Summer-2015, Varna, Bulgaria). - Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2015. – P. 88-98.
18 30-08-2015 Нгуен Тхоай Ань. Исследование механизмов распределения нагрузки в неоднородных информационных системах// Информационные технологии моделирования и управления, №4(94), 2015. – С. 336-347.
19 12-10-2015 Локтева М.В., Кравец О.Я., Нгуен Тхоай Ань, Тхай Фыонг Чук, Чудинова К.В. Система мониторинга и управления состоянием распределенной информационной системы. - Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. М.: ФИПС, 2015. № 2015660858 от 12.10.2015.
20 31-03-2017 PGS.TS. Nguyễn Bính, TS. Nguyễn Thoại Anh. Đề xuất một dạng lò đốt rác thải sinh hoạt dùng ở nông thôn Việt Nam//Kỷ yếu hội thảo lần thứ 50 - Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 3-2017, tr. 185-190
21 15-07-2018 TS. Nguyễn Quang Minh, TS. Nguyễn Thoại Anh. Ứng dụng phần mềm DYNAFORM phân tích biến dạng đàn hồi chi tiết thân vỏ ô tô sau gia công dập. Tạp chí GTVT
22 31-05-2019 Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thành phần lực cản động của một số loại đất điển hình tại công trình cầu Đồng Quang lên cọc ván thép trong quá trình hạ cọc bằng búa rung Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 5 - 2019
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện