Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phan Thế Lượng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Tư tưởng HCM
Điện thoại:
0912699159
• - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vấn đề thống nhất đất nước - Văn hóa và dổi mới - Môi trường và phát triển bền vững
STT Thời gian Nội dung
1 11-10-2006 Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT, Mã số T2004-MLN-TTHCM-18.
2 18-09-2008 Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Trường ĐHGTVT, Mã số T2008-MLN-TTHCM-05.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 23-04-2015 24-04-2015 Hội trường Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Quốc gia Việt Nam Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thống nhất đất nước. Hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niêm 40 năm thống nhất đất nước. Bài đăng tại Kỷ yếu Hội thảo (tr. 157 - 166).
2 10-05-2015 11-05-2015 Hội trường Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Giá trị dân tộc và thời đại của tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh. Hội thảo Khoa học Quốc gia kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài đăng tại Kỷ yếu hội thảo (tr. 190 - 200).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-15 Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954 (Đồng tác giả). Nxb. Công An Nhân dân.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện