Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Thị Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0912988977
• Toán tối ưu.
STT Thời gian Nội dung
1 17-12-2008 Lý thuyết Floquet và sự ổn định của hệ chuyển mạch tuần hoàn (T2008-KHCB-30).
2 20-12-2014 Nguyên lý cực đại giải bài toán điều khiển tối ưu với ràng buộc hỗn hợp (T2014 - KHCB - 47).
3 17-06-2016 Ứng dụng phương pháp Newton trong bài toán tối ưu tác động nhanh (T2016 - KHCB -59).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 20-12-2008 25-12-2012 Moskva Nghiên cứu sinh tại Moscow institute of Physics and Technology (MIPT).
STT Thời gian Bài báo
1 10-09-2010 Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О применении принципа максимума в задаче управления движением поезда. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т. 49(1), 2010, с49-56.
2 20-12-2010 Д. Т. Май. Применение сплайнов Чебышева в задаче аппроксимаций функций. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т.53(1), 2010, с225-233.
3 18-10-2011 Дикусар. В.В, Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О минимуме максимального суммарного нагрева спускаемого аппарата. 2 –М.: ВЦ РАН, 2011, c84- c94.
4 20-12-2014 Dang Thi Mai. The minimum total heating lander by the maximum principle Pontryagin. Journal of Engineering Research and Application, Vol. 4, Issue 12 (Part 2), December 2014, pp.77-80.
5 18-11-2015 Dang Thi Mai. The minimum total heating lander. Journal of computer science and cybernetics , V. 31, N.4, (2015), pp.357- 364.
6 10-09-2016 Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О задаче оптимального управления движением скоростных поездов. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т. 49(1), 2010, с43-48.
7 20-12-2016 Dang Thi Mai. Application Newton methods in the reduction of the problem of optimal control of a boundary value problem. Journal of computer engeneering, Volum. 18, Ver.IV, (2016), pp.110- 115.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-04-19 Giáo trình Phương pháp tính, nhà xuất bản ĐH Giao thông năm 2009.
2 2017-04-03 Đại số tuyến tính.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện