Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đặng Thị Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0912988977
• Optimization - Computational Mathematics - Machine Learning
STT Thời gian Nội dung
1 17-12-2008 Lý thuyết Floquet và sự ổn định của hệ chuyển mạch tuần hoàn (T2008-KHCB-30).
2 20-12-2014 Nguyên lý cực đại giải bài toán điều khiển tối ưu với ràng buộc hỗn hợp (T2014 - KHCB - 47).
3 17-06-2016 Ứng dụng phương pháp Newton trong bài toán tối ưu tác động nhanh (T2016 - KHCB -59).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 06-09-2000 30-06-2004 Ha Noi Học đại học ngành Toán Tin ứng dụng tại Đại học KHTN.
2 06-09-2005 20-12-2007 Ha Noi Học cao học ngành Toán học tính toán tại trường Đại học KHTN.
3 20-12-2008 25-12-2012 Moskva Nghiên cứu sinh ngành Toán Học tính toán tại Moscow institute of Physics and Technology (MIPT).
STT Thời gian Bài báo
1 10-09-2010 Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О применении принципа максимума в задаче управления движением поезда. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т. 49(1), 2010, с49-56.
2 20-12-2010 Д. Т. Май. Применение сплайнов Чебышева в задаче аппроксимаций функций. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т.53(1), 2010, с225-233.
3 18-10-2011 Дикусар. В.В, Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О минимуме максимального суммарного нагрева спускаемого аппарата. 2 –М.: ВЦ РАН, 2011, c84- c94.
4 20-12-2014 Dang Thi Mai. The minimum total heating lander by the maximum principle Pontryagin. Journal of Engineering Research and Application, Vol. 4, Issue 12 (Part 2), December 2014, pp.77-80.
5 18-11-2015 Dang Thi Mai. The minimum total heating lander. Journal of computer science and cybernetics , V. 31, N.4, (2015), pp.357- 364(Scopus).
6 10-09-2016 Н. К. Тхыонг, Д. Т. Май. О задаче оптимального управления движением скоростных поездов. Труды ИСА РАН Динамика неоднородных систем, Т. 49(1), 2010, с43-48.
7 20-12-2016 Dang Thi Mai. Application Newton methods in the reduction of the problem of optimal control of a boundary value problem. Journal of computer engeneering, Volum. 18, Ver.IV, (2016), pp.110- 115.
8 15-06-2017 N.V.Hung, D.T.Mai. Thử nghiệm thuật toán mạng Nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng với bộ dữ liệu ADFA-LD.Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin 2017.
9 06-06-2018 D.T.Mai. Tổng quan về thuật toán CQ nới lỏng giải bài toán chấp nhận tách và ứng dụng. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018.
10 12-04-2019 Aviv Gibal,D.T.Mai, N.T.Vinh. A new relaxed CQ algorithm for solving split feasibility problems in Hilbert spaces and its applications. Journal of Industrial & Management Optimization, 2019(SCIE).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-04-19 Giáo trình Phương pháp tính, nhà xuất bản ĐH Giao thông năm 2009.
2 2017-04-03 Đại số tuyến tính.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện