Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Lương Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
2004 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
02437664026
• Quản lý dự án xây dựng /Construction Project Management: Nghiên cứu các mô hình quản lý thực hiện dự án xây dựng; các yếu tố kỹ thuật, tổ chức quản lý thực hiện dự án; Các yếu tố chuyên sâu liên quan đến hợp đồng, chất lượng, tiến độ, kinh tế và tài chính của dự án xây. Nghiên cứu ứng dụng BIM trong quản lý thực hiện dự án xây dựng.
• Quản lý cơ sở hạ tầng /Infrastructure Management: Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến quản lý kỹ thuật, kinh tế và tài chính của các dự án xây dựng CSHT trong quá trình thực hiện dự án; Nghiên cứu quản lý và khai thác các công trình CSHT.
• Nghiên cứu ứng dụng các công cụ toán xác suất thông kê /Application of Statistical Analysis and Economics Mathematics in Project Managment đo lường sự tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài, các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố quản lý và tổ chức thực hiện dự án tới quá kết quả thực hiện dự án.
• Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng /Corporate Finance in Construction: Thiết lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn trong doanh nghiệp XD; Quản lý sử dụng và kiểm soát tài chính; Đánh giá quá trình và kết quả sử dụng tài chính doanh nghiệp.
STT Thời gian Nội dung
1 21-08-2010 Thiết lập cơ cấu vốn tối ưu trong doanh nghiệp xây dựng- Đề tài cấp Trường,mã số T2010-VTKT-56 (Chủ trì)
2 04-12-2012 Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chi phí máy trong dự toán xây dựng công trình trên cơ sở xây dựng Định mức giờ máy thi công - Đề tài cấp Trường, Mã số T2012-VTKT-10 (Chủ trì)
3 01-01-2018 Nghiên cứu đề xuất mô hình đánh giá toàn diện trong lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam - Đề tài cấp Trường, Mã số T2018-KT-020 (Chủ trì)
4 01-07-2018 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trường xây dựng-Đề tài cấp Bộ XD (Thành viên thực hiện chính).
5 01-01-2019 Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng CSHT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam-Đề tài cấp Bộ, Mã số DT194016 (Chủ trì, đang thực hiện)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 24-09-2012 27-09-2012 Training Course of Road Infrastructure Asset Management, Graduate School of Urban Management, Kyoto University, Japan
2 01-09-2013 01-09-2016 Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản
3 01-01-2018 The reviewer of recognized journals (e.g.,Journal of Construction Engineering and Management; Buildings; Sustainability;International Journal of Construction Management,...)
STT Thời gian Bài báo
1 01-09-2009 Nguyễn Lương Hải (2009). "Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp xây dựng." Tạp chí khoa học GTVT, Số 27, T9-2009
2 01-06-2010 Nguyễn Lương Hải (2010). "Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi phí thi công trong các doanh nghiệp xây dựng." Tạp chí khoa học GTVT, Số 30, T6-2010
3 01-01-2011 Nguyễn Lương Hải (2011). "Phân tích chi phí vòng đời của các dự án xây dựng đường cao tốc". Tạp chí khoa học GTVT, Số 35, T6-2011
4 01-06-2012 Nguyễn Lương Hải (2012). "Vận dụng phân tích mô hình hồi quy tương quan để xây dựng định mức năng suất máy thi công phục vụ cho lập giá xây dựng công trình." Tạp chí khoa học GTVT, Số 39, T6-2012
5 01-03-2014 Nguyen, L. H., and Watanabe, T. (2014). “Improvement for public construction works procurement in Vietnam.” 2nd Vietnam-Japan Joint Workshop on Construction Management, Ho Chi Minh city, Vietnam.
6 01-12-2014 Nguyen, L. H., and Watanabe, T. (2014). “The status quo and perspective for improvement of public works procurement performance in Vietnam.” Journal for Adv. Perform. Informat. Value, 6(1), 22-39
7 01-12-2014 Nguyen, L. H., and Watanabe, T. (2014). “Effectiveness of the project for capacity enhancement in construction quality assurance.” JICA’s Workshop on Construction Management, December 2014, Tokyo, Japan.
8 01-03-2015 Nguyen, L. H., and Watanabe, T. (2015). “Quality assurance of public construction works in Vietnam : a perspective under project organizational culture.” 3nd Vietnam-Japan Joint Workshop on Construction Management, Hanoi, Vietnam.
9 01-10-2015 Nguyen, L. H., and Watanabe, T. (2015). “An investigation of project organizational culture: The case of Vietnam’s construction industry.” The 3rd PC and the 10th SSMS International Conference, 26th- 27th October, 2015 in Bandung, Indonesia.
10 01-05-2016 Nguyen, L.H., Watanabe,T., and Le,T.T. (2016). “An investigation of the relationship between project organizational culture and procurement approach of construction project organizations.” Int. Journal for Society for Social Management Systems, Issue 10, Vol.1, SMS15-3292
11 01-05-2017 Nguyen, L.H., and Watanabe, T. (2017). " The Impact of Project Organizational Culture on the Performance of Construction Projects." Sustainability,9(5):781 (SSCI-ISI, IF=2.592).
12 01-10-2017 Nguyễn Lương Hải (2017). " Nghiên cứu sự ảnh hưởng các cam kết của nhà thầu xây dựng tới chất lượng công trình xây dựng tại Việt nam". Tạp chí Khoa học GTVT, Số 60, T10-2017
13 01-04-2018 Nguyễn Lương Hải (2018)." Nghiên cứu trạng thái vận động và định hướng cải thiện hoạt động lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam". Tạp chí Khoa học GTVT, Số 64, T4-2018.
14 01-05-2018 Nguyễn Lương Hải (2018). " Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ cam kết của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát tới tiến độ dự án xây dựng tại Việt nam". Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE, 12(4), 125-134.
15 01-06-2018 Nguyễn Lương Hải (2018). " Nghiên cứu tác động của mức độ cam kết nhà thầu xây dựng tới chi phí thực hiện gói thầu xây dựng tại Việt nam". Tạp chí Khoa học GTVT, Số 65, T6-2018
16 08-09-2018 Nguyen, L.H. (2018). "Relationships between critical factors related to team behaviors and client satisfaction in construction project organizations", Journal of Construction Engineering and Management,145(3).(ISI-SCIE, IF=2.734)
17 01-10-2018 Nguyễn Lương Hải & Hoàng Đăng Hùng (2018)." Rủi ro trong vòng đơi dự án xây dựng tại Việt Nam: Nhận diện và định hướng giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực". Tạp chí GTVT, (10)2018:113-117
18 24-11-2018 Nguyen, L.H. (2018). " Influence of construction project stakeholders within the project life cycle: the case of Vietnam. The Transport Journal:Conference Proceedings on Sustainability in Civil Engineering, ICSCE2018:150-153.
19 01-12-2018 Nguyễn Lương Hải (2018). " Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc". Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 12(7):98-106.
20 01-04-2019 Nguyễn Lương Hải (2019). "Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thi công đến an toàn xây dựng tại Việt Nam."Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE, 13(1V): 66-74.
21 16-04-2019 Nguyen, L.H., and Watanabe, T. (2019). Investigation of Users’ Viewpoints in Post Appraisal of ODA Infrastructure Projects: the case of Vietnam. Proceedings of Civil Engineering Conference in the Asian Region, CECAR8, Tokyo, Japan.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-01-01 Lựa chọn phương án đầu tư -sách- Nhà xuất bản xây dựng, 2008. TS. Đặng Thị Xuân Mai (Chủ biên), KS. Nguyễn Lương Hải, KS. Phạm Diễm Hằng.
2 2015-01-01 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - bài giảng - TS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), TS. Phạm Phú Cường, ThS. Phạm Thị Tuyết, ThS. Nguyễn Lương Hải
3 2017-12-01 Tài chính doanh nghiệp xây dựng - Sách- Nhà xuất bản xây dựng, 2017- TS. Nguyễn Quỳnh Sang (chủ biên), TS. Phạm Phú Cường,TS. Nguyễn Lương Hải, Ths. Phạm Thị Tuyết.
4 2018-06-01 Luong Hai Nguyen and Tsunemi Watanabe (November 5th 2018). Project Organizational Culture Framework in Construction Industry, Organizational Culture, Jolita Vveinhardt, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.78628.- ISBN ISBN 978-1-78984-451-1. IntechOpen Limited,London- UNITED KINGDOM
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-10-2017 01-05-2018 Nguyễn Tiến Hội Học viên Hoàn thiên công tác quản lý tiến độ thi công các dự án xây dựng tại Công ty cổ phần TEXO tư vấn và đầu tư
2 01-10-2017 01-05-2018 Từ Thị Ánh Nguyệt Học viên Hoàn thiện hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Thủ Đô
3 01-10-2017 01-05-2018 Phan Hồng Phúc Học viên Hoàn thiện công tác quản lý xây dựng tại Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Nam (Southern EPMU) của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ở Dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện