Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
12 năm
Bộ môn:
Kết cấu
Điện thoại:
02437661775
• 1. Cơ học vật liệu, xác định và đánh giá tính chất có hiệu của vật liệu nhiều pha có cấu trúc phức tạp.
• 2. Mô phỏng, tính toán số kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động.
STT Thời gian Nội dung
1 Đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất và thích nghi kết cấu - Đề tài NAFOSTED 2011-2013. Thành viên chính.
2 Đồng nhất hóa vật liệu composite đàn hồi có phân bố tuần hoàn - Đề tài NAFOSTED 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài.
3 Ứng xử cơ học của vật liệu có cấu trúc vi mô và biến dạng dẻo phức tạp - Đề tài NAFOSTED 2015-2017. Chủ nhiệm đề tài.
4 Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt - Đề tài NAFOSTED 2016-2018. Thành viên chính.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Hà Nội Phản biện cho tạp chí Cơ học: Vietnam Journal of Mechanics
2 Hà Nội Phản biện, đánh giá đề tài nghiên cứu cơ bản ngành Cơ học cho quỹ Nafosted
STT Thời gian Bài báo
1 Equivalent inclusion approach and approximations for conductivity of isotropic matrix composites with sphere-like, platelet, and fibrous fillers (SCIE, https://doi.org/10.1177/0731684418772911). Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume 37, Issue 14, 2018, Pages 968-980. ISSN 0731-6844.
2 Polarization approximations for macroscopic conductivity of isotropic multicomponent materials (SCI, DOI: 10.1016/j.ijengsci.2015.08.006). International Journal of Engineering Science, Volume 97, 2015, Pages 26-39. ISSN 0020-7225.
3 Equivalent-inclusion approach and effective medium estimates for elastic moduli of two-dimensional suspensions of compound inclusions (SCI, DOI: 10.1080/14786435.2014.978831). Philosophical Magazine, Volume 94, Issue 36, 2014, Pages 4138-4156. ISSN 1478-6435.
4 A Fourier based numerical method for computing the dynamic permeability of periodic porous media (SCI, DOI: 10.1016/j.euromechflu.2012.07.004). European Journal of Mechanics - B/Fluids, Volume 37, January–February 2013, Pages 90-98. ISSN 0997-7546.
5 Effective conductivity of isotropic composite with Kapitza thermal resistance. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 4 (2018), pp. 377-385. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/12936
6 POLARIZATION VERSUS MORI-TANAKA APPROXIMATIONS FOR EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 40, No. 1 (2018), pp. 79 – 87. ISSN 0866-7136. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/10572
7 Fast Fourier Transformation method for computing the permeability of periodic porous media. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 39, No. 2 (2017), pp. 121 – 133. ISSN 0866-7136.
8 FFT SIMULATIONS AND MULTI-COATED INCLUSION MODEL FOR MACROSCOPIC CONDUCTIVITY OF 2D SUSPENSIONS OF COMPOUND INCLUSIONS. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 37, No. 3 (2015), pp. 169 – 176. ISSN 0866-7136.
9 ESTIMATING EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF UNIDIRECTIONAL TRANSVERSELY ISOTROPIC COMPOSITES. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 35, No. 3 (2013), pp. 203 – 213. ISSN 0866-7136.
10 A numerical method coupling and NEXP FFT methods for computing the Overall response of nonlinear composites. ICCS16, International Conference on Composite Structures, Porto, 28-30 June, 2011.
11 Effective properties of nonlinear power law elastic periodic composites. Int. Conf. Theoret. Appl. Mech. (ICTAM 08), Adelaide, Australia (2008).
12 The variability of dynamic responses of beams resting on elastic foundation subjected to vehicle with random system parameters (SCIE, DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2018.11.018). Applied Mathematical Modelling, Volume 67, 2019, Pages 676-687. ISSN 0307-904X.
13 The microscopic conduction fields in the multi-coated sphere composites under the imposed macroscopic gradient and flux fields (SCI, DOI: https://doi.org/10.1007/s00033-018-1062-2). Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik ZAMP. (2019) 70:24. ISSN 0044-2275.
14 Macroscopic elastic moduli of spherically-symmetric-inclusion composites and the microscopic stress-strain fields. (SCI, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2019.04.016). International Journal of Solids and Structures. 2019. ISSN 0020-7683.
15 08-12-2012 Tính độ thấm của môi trường rỗng tuần hoàn dựa trên biến đổi Fourier. Hội nghị cơ học toàn quốc 2012.
16 08-11-2013 Đánh giá bậc ba và mô phỏng số FFT cho hệ số dẫn một số vật liệu nhiều thành phần. Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc 8-9/11/2013. Tập 1, trang 722-728. ISBN 978-604-913-212-4.
17 09-04-2014 Xấp xỉ tính chất vĩ mô của vật liệu đàn hồi hai chiều dạng nền và cốt liệu hai lớp. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2014. Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Tập 2, trang 277-282. ISBN 978-604-913-235-3.
18 03-08-2015 Equivalent-inclusion approach for 2D elastic matrix composites with complex inclusions. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. ISBN 978-604-84-1272-2.
19 06-08-2015 Xấp xỉ hệ số dẫn vật liệu composite ba pha dạng quả cầu lồng nhau. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 6-7/8/2015. ISBN 978-604-913-458-6.
20 06-08-2015 Phân tích phản ứng động của cầu khung liên tục chịu kích động gối tựa không đồng thời. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 6-7/8/2015. ISBN 978-604-913-458-6.
21 25-08-2016 Polarization approximations for macroscopic conductivity of 2D composites with coated-inclusion. The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA4), Hanoi, August 25-26, 2016. ISBN 978-604-62-8730-8.
22 26-09-2016 A FINITE ELEMENT-BASED STUDY ON THE EFFECTS OF SEISMIC WAVE VELOCITY ON LONG-SPAN BRIDGES. English Session in JAEE Annual Meeting, September 26-27, 2016.
23 31-10-2016 PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA BẢN ĐA GIÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BIÊN. Tạp chí khoa học giao thông vận tải. Số 54. 31/10/2016.
24 21-12-2016 Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu chịu tải trọng động có sử dụng thiết bị cản nhớt. Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải, 21/12/2016.
25 29-08-2017 A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre (Scopus). Journal of Physics Conference Series 885(1):012018 · August 2017. ISSN 1742-6588. DOI: 10.1088/1742-6596/885/1/012018
26 08-12-2017 Tiếp cận cốt liệu tương đương và xấp xỉ phân cực xác định hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của vật liệu composite chứa cốt liệu hình cầu. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
27 08-12-2017 Xấp xỉ phân cực và xấp xỉ Mori-Tanaka tính hệ số dẫn vĩ mô của vật liệu đẳng hướng nhiều thành phần trong không gian hai chiều. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
28 08-12-2017 Mô phỏng số FFT hệ số dẫn vĩ mô vật liệu hai pha dạng nền-cốt liệu ellipsoid và các phương pháp xấp xỉ. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
29 08-12-2017 Xây dựng các phương trình dọc theo đường đặc tính cho bài toán dẻo đối xứng trục ở chế độ tương ứng với mặt σ1 ̶ σ3 = 2k ; σ1 > σ2 > σ3 của lục lăng Tresca và luật Liên kết dòng chảy. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
30 09-12-2017 Nghiên cứu dao động của dầm trên nền đàn hồi chịu khối lượng di động xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của hệ bằng mô phỏng Monte Carlo. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
31 09-12-2017 Ứng xử của kết cấu chịu tác dụng động đất có xét đến tương tác phi tuyến đất nền-kết cấu. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, Học viện Kỹ thuật quân sự 8-9/12/2017.
32 21-02-2018 Equivalent inclusion approach and approximations for thermal conductivity of composites with fibrous fillers (DOI:10.1007/978-981-10-7149-2_29). Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017 pp 431-437
33 20-07-2018 Hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của vật liệu composite dạng nền-cốt liệu dẹt: phương pháp cốt liệu tương đương và xấp xỉ phân cực. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018.
34 20-07-2018 Hệ số dẫn nhiệt vĩ mô vật liệu có mặt tiếp xúc các pha không hoàn hảo dạng Kapitza. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2019-01-18 Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần: ứng xử tuyến tính. ISBN 978-604-82-2707-4. Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Nguyễn Văn Luật Nghiên cứu sinh Đánh giá cận trên, dưới và xấp xỉ tính chất cơ-lý vật liệu nhiều thành phần và đa tinh thể hỗn độn
2 Mai Văn Bắc Học viên Phân tích thiết kế khung thép chịu tải trọng tĩnh xét tới đặc điểm phi tuyến hình học và ứng xử phi đàn hồi
3 Phạm Văn Công Học viên Phân tích dầm đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng động di động dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn
4 Phạm Thị Kiều Học viên Đánh giá hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn cốt thép
5 Nguyễn Nhật Minh Trị Học viên Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép trong kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clorua bằng phương pháp phần tử hữu hạn
6 Nguyễn Thị Hải Duyên Học viên So sánh một số phương pháp xấp xỉ và mô phỏng FFT cho hệ số dẫn nhiệt vật liệu không đồng nhất

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện