Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đinh Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật máy
Điện thoại:
+84979721484
• • Robust Learning-Based Control • Control of Time-Delay Systems • Adaptive Control of Uncertain Nonlinear Systems • Robotics • Stochastic Nonlinear Control • Output Feedback Control
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Project Name: Research on Dynamic Neural Network – based Observer for Uncertain Nonlinear Systems Project No.: T2014-CK -24 Funding Institution: University of Transport and Communications Project duration: 1/2014-12/2014 Principal Investigator
2 01-03-2015 Project Name: Study on optimizing control in cutting process to ensure the quality of the machined parts Project No: 107.01-2014.23 Funding Institution: The National Foundation for Science and Technology Department Project duration: 03/2015 - 09/2019
3 01-01-2016 Project Name: Research on Dynamic Neural Network – based Output Feedback for Robot Manipulators Project No: T2016 – CK - 52 Funding Institution: University of Transport and Communications Project duration: 1/2016-12/2016 Principal Investigator
4 01-01-2016 Project Name: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo Project No: B2016-GHA-06 Funding Institution: Ministry of Education and Training of Vietnam Project duration: 1/2016-1/2018 Senior researcher
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 15-08-2008 15-08-2010 University of Florida Gainesville, FL, USA Master in Mechanical Engineering
2 15-08-2010 15-08-2012 University of Florida Gainesville, FL, USA PhD in Mechanical Engineering Dissertation Title: Dynamic Neural Network-based Robust Control Methods for Uncertain Nonlinear Systems Advisor: Prof. Warren Dixon
3 01-10-2016 01-06-2017 Michigan State University, East Lansing, Michigan Visiting Scholar
STT Thời gian Bài báo
1 [1]. Đinh Thị Thanh Huyền, Điều khiển robot chuỗi khi lực tác động từ cơ cấu chấp hành bị trễ biến thiên không xác định, Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN: 0866-7056), số 6, 7/2019.
2 [2].Đinh Thị Thanh Huyền, Nghiên cứu điều khiển bám quỹ đạo cho cánh tay robot chịu tác động của trễ biến đổi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN: 1859-3585), số 54, 08/2019.
3 [3]. Đinh Thị Thanh Huyền, Điều khiển bền vững dựa trên mạng neuron và phương pháp RISE bão hòa cho hệ thống treo Macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ISSN: 1859-3585), số 52, trang 54-58, 06/2019.
4 [4]. Đinh Thị Thanh Huyền, Điều khiển hệ thống treo tích cực Macpherson bằng bộ điều khiển RISE bão hòa, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia HCM, số K5/2017, trang 42-48, ISSN: 1859-0128.
5 [5]. Đinh Thị Thanh Huyền, Trần Văn Như, Trịnh Tuấn Dương, Lê Hữu Chúc, Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển RISE cho hệ thống treo Macpherson tích cực trên xe con, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải ISSN: 1859-2724, Số 56, trang 65-70, tháng 02/2017.
6 [6]. H. Dinh, S. Bhasin, R. Kamalapurkar, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-Based Output Feedback Tracking Control for Uncertain Nonlinear Systems," Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control – Transactions of the ASME (ISSN: 0022-0434), Vol. 139, pp. 074502.1-7 (2017). (SCI Journal, Q2, IF: 1.521)
7 [7]. Nguyễn Xuân Tuấn, Trần Văn Như, Lê Văn Anh, Nguyễn Văn Bang, Đinh Thị Thanh Huyền, Thiết kế bộ điều khiển lái cho hệ thống lái không trụ lái (Steer by Wire) điện tử-thủy lực, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt, tháng 9/2016.
8 [8]. T. H. Cheng, Q. Wang, R. Kamalapukar, H. T. Dinh, M. J. Bellman, and W. E. Dixon, "Identification-based Closed-loop NMES Limb Tracking with Amplitude-Modulated Control Input," IEEE Transactions on Cybernetics (ISSN: 2168-2267), Vol. 46, No. 7, pp. 1679-1690 (2016). (SCI Journal, Q1, IF: 8.803)
9 [9]. Đinh Thị Thanh Huyền, "Thiết kế bộ điều khiển RISE cho hệ thống treo tích cực trên xe con", Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt - 11/2015, trang 161-165.
10 [10]. R. Kamalapurkar, H. Dinh, S. Bhasin, W. E. Dixon, “Approximate Optimal Trajectory Tracking for Continuous-Time Nonlinear Systems,” Automatica (ISSN: 0005-1098), Vol. 51, pp. 40-48 (2015). (SCI Journal, Q1, IF: 6,126).
11 [11]. H. T. Dinh, R. Kamalapurkar, S. Bhasin and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Observers for Uncertain Nonlinear Systems," Neural Networks (ISSN: 0893-6080), pp. 44-52 (2014). (SCI Journal, Q1, IF: 7,197)
12 [12]. B. J. Bialy, C. L. Pasiliao, H. T. Dinh, W. E. Dixon, “Lyapunov-Based Tracking Control of Store-Induced Limit Cycle Oscillations in an Airfoil Section,” Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control – Transactions of the ASME (ISSN: 0022-0434), vol. 136, no. 6 (2014). (SCI Journal, Q2, IF: 1.521)
13 [13]. Đinh Thị Thanh Huyền, "Thiết kế và mô phỏng thuật toán điều khiển RISE kết hợp mạng Neuron Network cho mô hình Robot", Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt - 10/2013, trang 321-324.
14 [14]. S. Bhasin, R. Kamalapurkar, H. T. Dinh, and W. E. Dixon, "Robust Identification-based State Derivative Estimation for Nonlinear Systems," IEEE Transactions on Automatic Control (ISSN: 0018-9286), Vol. 58, No. 1, pp 187-192 (2013). (SCI Journal, Q1, IF: 5.007).
15 [15]. Dinh H.T. (2019) “Acceleration Estimation for Macpherson Active Suspension Using Dynamic Neural Networks-Based Observers”. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 63. Springer, Cham (SCOPUS).
16 [16]. H. T. Dinh, N. Fischer, R. Kamalapurkar, and W. E. Dixon, "Output Feedback Control for Uncertain Nonlinear Systems with Slowly Varying Input Delay," American Control Conference, Washington DC, USA, 2013, pp. 1748-1753 (SCOPUS).
17 [17]. R. Kamalapurkar, H. T. Dinh, P. Walters, and W.E. Dixon, "Approximate Optimal Cooperative Decentralized Control for Consensus in a Topological Network of Agents with Uncertain Nonlinear Dynamics," American Control Conference, Washington DC, USA, 2013, pp. 1322-1327. (SCOPUS)
18 [18]. B. Bialy, C. Pasiliao, H. Dinh, and W. E. Dixon, "Lyapunov-based Tracking of Store-Induced Limit Cycle Oscillations in an Aeroelastic System," ASME Dynamic Systems and Control Conference, Ft. Lauderdale, FL, USA, 2012 (SCOPUS).
19 [19]. Q. Wang, H. Dinh, M. Bellman, and W. E. Dixon, " Acceleration Free Closed-loop Control of Neuromuscular Electrical Stimulation with an Uncertain Muscle Contraction Model," ASME Dynamic Systems and Control Conference, Ft. Lauderdale, FL, USA, 2012 (SCOPUS).
20 [20]. H. Dinh, S. Bhasin, D. Kim, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Global Output Feedback Tracking Control for Uncertain Second-Order Nonlinear Systems," American Control Conference, Montréal, Canada, 2012, pp. 6418-6423, (Best Presentation of the Session, SCOPUS).
21 [21]. D. Kim, H. Dinh, W. MacKunis, N. Fitz-Coy, and W. E. Dixon, "A Recurrent Neural Network (RNN)-based Attitude Control Method for a VSCMG-actuated Satellite," American Control Conference (ISSN: 07431619, H-index: 95), Montréal, Canada, 2012, pp. 944-949. (SCOPUS)
22 [22]. H. Dinh, R. Kamalapurkar, S. Bhasin, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Observers for Second-order Uncertain Nonlinear Systems," IEEE Conference on Decision and Control, Orlando, FL, USA, 2011, pp. 7543-7548 (SCOPUS).
23 [23]. H. Dinh, S. Bhasin, and W. E. Dixon, "Dynamic Neural Network-based Robust Identification and Control of a Class of Nonlinear Systems," IEEE Conference on Decision and Control (ISSN: 01912216, H-index: 103, in Simago), Atlanta, GA, USA, 2010, pp. 5536-5541 (SCOPUS).
24 [24]. Nguyen Xuan Tuan, Huyen T. Dinh, and Nguyen Van Bang, Research on Dynamic Modelling for Hydraulic Power Automotive Steering Systems with Nonlinear Friction, ICERA 2019 (accepted)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 [1]. Đinh Thị Thanh Huyền, Phạm Xuân Hiển, Nguyễn Văn Thành, "Điều khiển đa biến", Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2019.
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 23-08-2013 23-01-2014 Hà Việt Bắc Học viên Hướng dẫn phụ
2 01-10-2015 01-03-2016 Trần Văn Trường Học viên Hướng dẫn chính
3 01-03-2016 01-09-2016 Lê Hữu Chúc Học viên Hướng dẫn chính
4 15-04-2016 10-10-2019 Nguyễn Xuân Tuấn Nghiên cứu sinh Hướng dẫn phụ
5 06-12-2017 06-06-2018 Ngô Duy Thành Học viên Hướng dẫn chính

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện