Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0902119278
• Công nghệ Bê tông asphalt và bê tông asphalt tính năng cao; Các tính năng của bê tông asphalt; Công nghệ tái chế mặt đường bê tông asphalt; Công nghệ bảo trì mặt đường bê tông asphalt; Ứng xử dính bám giữa các lớp bê tông asphalt.
STT Thời gian Nội dung
1 28-12-2013 Nghiên cứu chế tạo Bê tông Asphalt cốt sợi có khả năng làm việc dưới điều kiện nhiệt độ cao. Đề tài Cấp nhà nước. Thành viên tham gia
2 17-11-2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và tỷ lệ chất tưới dính bám đến cường độ dính bám giữa các lớp bê tông asphalt. Đề tài cấp Cơ sở. Chủ nhiệm Đề tài
3 24-12-2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng lớp dính bám đến tổng độ lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp. Đề tài cấp Bộ. Thư ký khoa học đề tài
4 09-03-2016 Nghiên cứu đánh giá sức kháng cắt trượt của các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Thư ký khoa học đề tài
5 28-10-2016 Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. Đề tài Cấp Bộ GTVT.Mã số: DT 164060. Thư ký khoa học
6 12-12-2016 Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu cắt và mô đun độ cứng chống cắt giữa hai lớp bê tông asphalt trong các kết cấu mặt đường quốc lộ điển hình ở Việt Nam. Đề tài cấp Cơ sở. Chủ nhiệm Đề tài
7 12-01-2017 Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để áp dụng phương pháp cơ học - thực nghiệm (The Mechanistic Empirical Pavement Design - MEPD) trong phân tích kết cấu mặt đường ở Việt Nam. Đề tài Cấp Bộ GTVT. Thành viên tham gia
8 01-01-2018 Nghiên cứu sử dụng vật liệu Bê tông nhựa tái chế (RAP) làm cốt liệu cho bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng móng đường ô tô phù hợp với điều kiện Việt Nam.Đề tài Bộ GTVT, Mã số: DT 183011. Thành viên tham gia.
9 04-04-2018 Nghiên cứu công nghệ vật liệu bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam, Đề tài Bộ GTVT, Mã số: DT 184013. Thư ký Khoa học.
10 04-06-2018 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô. Đề tài Cấp Nhà nước, Mã số: KC.02.16/16-20. Thư ký Khoa học.
11 29-12-2018 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia Sasobit đến tính năng của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm. Đề tài cấp Trường, Mã số: T2018-XD-002.Chủ nhiệm đề tài.
12 30-12-2019 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông asphalt ấm cho hỗn hợp stone matrix asphalt (SMA) để làm lớp mặt cho kết cấu mặt đường chịu tải trọng xe nặng ở Việt Nam. Đề tài Bộ GTVT, Mã số: DT194073. Thành viên chính.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 17-11-2008 Đào Văn Đông, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Ngọc Lân, Định hướng sử dụng một số chất thải rắn trong các ứng dụng xây dựng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24, tập 2, trang 84-90.
2 14-09-2009 Đào Văn Đông, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Dũng Mạnh, Vầy Văn Hồng, Lư Thành Đồng, Nguyễn Quốc Phẩm, Vữa và bê tông “xanh” sử dụng chất kết dính polyme vô cơ. Tạp chí Khoa học GTVT, Tr. 126-130, số 27
3 14-12-2012 Nâng cao độ ổn định nhiệt cho bê tông asphalt bằng phụ gia Tafpack Super (TPS). Tạp chí Cầu đường số 11+12/2012.
4 14-12-2012 Kết quả nghiên cứu bước đầu một số đặc tính của bê tông asphalt cốt sợi trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Tạp chí Cầu đường số 11+12/2012.
5 17-12-2012 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của sợi Cellulose và sợi thủy tinh đến mô đun đàn hồi của bê tông asphalt cốt sợi.Tạp chí Giao thông vận tải Số 12/2012.
6 15-08-2013 Nghiên cứu đánh giá hư hỏng mặt đường bê tông asphalt có liên quan đến xô dồn và nứt trượt trên một số Quốc lộ ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Số 08/2013.
7 25-10-2013 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp đến tính năng khai thác của mặt đường bê tông asphalt. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải Số 10/2013.
8 07-11-2014 Nguyễn Ngọc Lân (2014), Phân tích ứng xử cơ học của kết cấu áo đường mềm khi xét đến điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông asphalt, Kỷ yếu Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2014.
9 19-11-2014 Ảnh hưởng của loại, tỷ lệ vật liệu tưới dính bám và nhiệt độ thí nghiệm đến ứng xử dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt. Tạp chí Giao thông vận tải Số 11/2014.
10 18-06-2015 Nghiên cứu đánh giá biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp. Tạp chí Giao thông vận tải Số 6/2015.
11 18-10-2015 Ảnh hưởng của tải trọng bánh xe thí nghiệm đến biến dạng lún vệt hằn bánh xe của mẫu thử bê tông asphalt hai lớp. Tạp chí Giao thông vận tải Số 10/2015.
12 18-10-2015 Ảnh hưởng của nhiệt độ và tải trọng đến biến dạng từ biến của bê tông asphalt. Tạp chí Giao thông vận tải Số 10/2015.
13 15-11-2015 Ảnh hưởng của nhiệt độ và tính chất lưu biến của vật liệu tưới dính bám đến cường độ dính bám giữa các lớp bê tông asphalt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 11/2015.
14 09-06-2016 Investigation of bond between asphalt layers in flexible pavemen (2016). RILEM Bookseries of the 8th RILEM International Conference on Mechanisms of Cracking and Debonding in Pavements, pp. 510-515.
15 15-11-2016 Nghiên cứu đề xuất cường độ dính bám yêu cầu giữa hai lớp bê tông asphalt. Tạp chí GTVT Số tháng 11/2016.
16 15-05-2017 Bê tông asphalt tái chế ấm – một giải pháp công nghệ phát triển bền vững. Tạp chí GTVT Số đặc biệt tháng 5/2017.
17 15-05-2017 Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum polymer PMB 60. Tạp chí GTVT Số đặc biệt tháng 5/2017.
18 19-06-2017 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến mô đun đàn hồi các lớp vật liệu kết cấu áo đường mềm bằng thiết bị FWD trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học GTVT Số 58.
19 10-11-2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu tái chế mặt đường đến mô đun đàn hồi động của bê tông asphalt tái chế ấm. Tạp chí GTVT Số tháng 11/2017.
20 09-12-2017 Thực nghiệm đánh giá mô đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tạp chí GTVT Số đặc biệt tháng 12/2017.
21 09-12-2017 Thực nghiệm đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt tái chế ấm. Tạp chí GTVT Số đặc biệt tháng 12/2017.
22 09-07-2018 Nguyễn Ngọc Lân và các cộng sự (2018), Thực nghiệm đánh giá dính bám giữa lớp bê tông asphalt với lớp bê tông xi măng, Tạp chí GTVT Số tháng 7/2018.
23 10-08-2018 Nguyễn Ngọc Lân và các cộng sự (2018). Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt, Tạp chí GTVT Số tháng 8/2018.
24 11-11-2018 Nguyễn Ngọc Lân và các cộng sự (2018). Ảnh hưởng của hàm lượng tái chế đến ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm.Tạp chí Khoa học GTVT Số Tháng 11/2018
25 02-12-2018 Nguyễn Ngọc Lân và các cộng sự (2018). Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm. Tạp chí GTVT Số Tháng 12/2018
26 02-12-2018 Lê Thanh Hải, Phạm Cao Thăng, Nguyễn Hoàng Long, Trần Ngọc Hưng, Vũ Thế Thuần, Nguyễn Ngọc Lân (2018). Một số kết quả nghiên cứu về hỗn hợp Mastic nhựa đá dăm trong xây dựng mặt đường ở Việt Nam. Tạp chí GTVT Số Tháng 12/2018
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên
3 29-12-2017 29-07-2018 Nguyễn Quang Dũng Học viên Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử nứt của bê tông asphalt bằng mô hình thí nghiệm uốn mẫu bán nguyệt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện