Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Lê Tiến
Năm sinh:
1961
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0912463591
• • Đánh giá độ tin cậy đầu máy, toa xe • Đánh giá độ bền mỏi, tuổi thọ mỏi bộ phận kết cấu đầu máy, toa xe. • Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa đầu máy, toa xe. • Hãm đoàn tàu.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2012 31-12-2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia tính toán lý kết cấu bộ phận chạy đầu máy: "Nghiên cứu đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu bộ phận chạy đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam" - Mã số B2012-04-07 - Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đỗ Đức Tuấn.
2 01-01-2014 31-12-2014 Trường Đại học Giao thông Vận tải Chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu quá trình lan truyền vết nứt của vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam" - Đề tài cấp trường mã số T2014-CK-26.
3 01-01-2016 31-12-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia thực hiện đề tài: "Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo toa xe trên máy thử nghiệm mỏi kéo tại Phòng thí nghiệm Trường đại học GTVT" - Đề tài cấp trường mã số T2016-CK-43. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đỗ Đức Tuấn.
4 01-01-2016 31-12-2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải Chủ nhiệm đề tài:"Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội trên cơ sở Cơ học phá hủy" - Đề tài cấp trường mã số T2016-CK-44
STT Thời gian Bài báo
1 Đỗ Đức Tuấn, Ngô Văn Quyết, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi trục bánh xe đầu máy D9E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 7, 5/2004.
2 Đỗ Đức Tuấn, Ngô Văn Quyết, Phạm Lê Tiến. Đánh giá độ bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D9E trên cơ sở phương trình đồng dạng phá huỷ mỏi. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 9, 12/2004
3 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Đánh giá độ bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D9E trên cơ sở phương trình đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 8/2004
4 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi trục bánh xe đầu máy D9E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi.Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), Số 9/2004
5 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu hiện tượng nứt trong khung giá chuyển hướng của loại đầu máy D19E vận dụng ở Xí nghiệp đầu máy Hà Nội.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 12, 11/2005
6 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Về phương trình lan truyền vết nứt mỏi.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 12, 11/2005
7 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền và tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi dạng tương đối.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải,Số 24, 11/2008
8 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của khung giá chuyển hư¬ớng và trục bánh xe đầu máy D19E trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi dạng tuyệt đối.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 24, 11/2008
9 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Trung Kiên. Xây dựng phần mềm dự báo tuổi thọ và độ bền mỏi của bộ phận chạy đầu máy D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 32, 11/2010
10 Ngô Văn Quyết, Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Trung Kiên. Một số kết quả điển hình về dự báo tuổi thọ và độ bền mỏi của bộ phận chạy đầu máy D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Số 32, 11/2010
11 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Hoàng Năng Khang. Thử nghiệm xác định các đặc trưng cơ học và đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E và D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 41, 3/2013
12 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Hoàng Năng Khang. Tổng hợp kết quả nghiên cứu thử nghiệm xác định các đặc trưng mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013
13 Phạm Lê Tiến, Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các tham số của phương trình lan truyền vết nứt vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013
14 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu thử nghiệm tải trọng khung giá chuyển hướng đầu máy D13E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 46, 6/2014
15 01-10-2013 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các tham số của phương trình lan truyền vết nứt vật liệu khung giá chuyển hướng đầu máy D19E. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 10/2013.
16 06-11-2015 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Phương pháp đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam theo quan điểm tổn thương tích lũy. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Tp. HCM NXB Đại học, Tập 1, trang 802-812, 06/11/2015.
17 06-11-2015 Đỗ Đức Tuấn, Phạm Lê Tiến, Nguyễn Đức Toàn. Thử nghiệm, xây dựng đường cong mỏi, xác định giới hạn mỏi vật liệu khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV năm 2015. Tp. HCM NXB Đại học, Tập 1, 06/11/2015.
18 23-08-2016 Phạm Lê Tiến. Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của khung giá chuyển hướng đầu máy D19E theo lý thuyết cơ học phá hủy.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 53, 8/2016
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 28-12-2015 Đỗ Minh Thành Học viên Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D19E trên cơ sở Cơ học phá hủy
2 30-12-2016 Khuất Minh Tâm Học viên Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D13E trên cơ sở độ bền mỏi

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện