Cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VÂN TẢI

 

Địa chỉ: Phòng 502 – A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (024) 3766631

Chủ tịch Hội CCB: Bùi Quang Tuấn

Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Ngày 4-2-1990,Nhà nước công nhận về mặt pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội.

Ngày 14-4-1990, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 7-10-2005, Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Ngày 7-6-2005. Hội CCB Việt Nam, Thành hội Hà Nội gia quyết định số 185/QĐ-CCB thành lập Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2005 - 2007: Đồng chí Phạm Đăng Hùng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ I (2007 – 2012 ): Đồng chí Lê Minh Cần

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ II (2012 – 2017 ): Đồng chí Ngô Minh Loan

                                                                                                Đồng chí Bùi Quang Tuấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ III (2017 – 2022 ): Đồng chí Bùi Quang Tuấn