Giới thiệu chung | Sứ mạng

SỨ MẠNG

Trường Đại học GTVT có sứ mạng đào tạo cho ngành GTVT và đất nước những CB khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, NCKH, CGCN và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội