Khoa Đại học tại chức

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 Phụ Trách Khoa kiêm bí thư chi bộ :     PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 Điện thoại: (04) 3766 49 45       Fax: (04) 3766 59 74

 Mobile: 0912150012  Mail : tuyettrinh99@gmail.com

        Khoa Đại học Tại chức được thành lập theo quyết định số 207/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
        Chức năng, nhiệm vụ chính hiện nay của Khoa là Quản lý và tổ chức đào tạo sinh viên hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.
        Biên chế của Khoa có 06 người. Trong đó có: 01 Giáo sư - Tiến sỹ; 02 Thạc sỹ và 03 kỹ sư.Chi bộ khoa gồm : 03 Đảng viên.

       Khoa Đại học Tại chức được thành lập cho đến nay là 10 năm. Mặc dù là đơn vị mới thành lập nhưng CB-VC của Khoa luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, 3 năm liền Khoa được công nhận là Tập thể Lao động giỏi, 02 năm là tập thể lao động Xuất sắc ( Năm học 2009-20010 và 2012-2013).

        Trong thời gian tới, Khoa tập trung lập kế hoạch phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng quản lý bằng cách áp dụng công nghệ thông tin và hợp lý hóa công tác quản lý nhằm tạo thuận lợi nhất cho người học .

A. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện đào tạo bậc Đại học hệ Liên thông, Bằng hai, Hệ Vừa làm vừa học.

B. Nhiệm vụ:

          I. Công tác kế hoạch:

1. Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo bậc đại học Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học. Lập kế hoạch tuyển sinh hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học hàng năm.

2. Phối hợp với các Bộ môn xây dựng nội dung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường xét duyệt.

3. Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp cho bậc đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

4. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo kỳ và năm học cho bậc đại học Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định điều kiện mở lớp liên kết đào tạo.

6. Lập thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi cho sinh viên các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học tại Trường và tại các cơ sở liên kết đào tạo ở ngoài Trường từng học kỳ.

7. Lập các hợp đồng đào tạo với các cơ sở liên kết đào tạo, trình Ban Giám hiệu xét duyệt.

II. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo:

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo bậc đại học hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học trong toàn Trường.

2. Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLĐT việc thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

3. Thanh quyết toán các hợp đồng đào tạo hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học cho các cơ sở liên kết.

4. Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học và thanh toán kinh phí hoạt động đào tạo khác theo phân cấp.

5. Làm các thủ tục và mua phôi bằng tốt nghiệp đại học các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học.

6. Thẩm tra và quản lý điểm của sinh viên hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học trong toàn Trường.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xét lên lớp, thôi học, dừng học cho sinh viên các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học trong toàn Trường.

8. Thẩm định việc thành lập hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học trong toàn Trường; thẩm định kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định.

9. Quản lý Sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Trường.