Khoa môi trường và an toàn giao thông | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa môi trường và an toàn giao thông

Khoa môi trường và an toàn giao thông

Họ tên:
Đào Quang Liêm
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Kim Hạnh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Lê Hồng Minh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Cù Thị Thục Anh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Sỹ Bảo Chung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Minh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Thành
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Cao Trọng Hiền
Năm sinh:
1950
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Cao Minh Quý
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Thu Nga
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thân Thị Hải Yến
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Quang Dự
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Khoát
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Yến Liên
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vương Xuân Cần
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Yến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Danh Cường
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Chí Trung
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện