Khoa Giáo dục Quốc phòng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Giáo dục Quốc phòng

Khoa Giáo dục Quốc phòng

Họ tên:
Lê Đức Thắng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thịnh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Đức Tuấn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Chiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Đồng Văn Thảo
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Xuân Vịnh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ích Hải
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Tuyên
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Tiến
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện