Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-03-20 14:15:31)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(23-03)
Sáng
Chiều14:00 Họp Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường. TP: Toàn thể thành viên Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội (Quyết định số 439-QĐ/DDU29 ngày 09/12/2019). Tại: P.401-A1 Trưởng Tiểu ban
Thứ 3
(24-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Điện-Điện tử, CNTT- Nội dung 1. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Điện-Điện tử, CNTT. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều14:00 Ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ báo cáo Ban Giám hiệu. TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT, các thành viên trong Ban, mời nhóm công tác xây dựng phương án trả lương theo 3P. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(25-03)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Trần Thị Cẩm Hà. Đề tài: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. TP: BGH, Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.101-A5 Phòng Đào tạo sau Đại học
08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị- Nội dung 1. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều14:00 Họp bàn về phương án điều chỉnh chương trình đào tạo theo Nghị định 99/NĐ-CP. TP: BGH (PHT Chương); phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng HTQT&NCPT, phòng KT&ĐBCLĐT; TTĐT trực tuyến; lãnh đạo các Khoa. Phòng. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 5
(26-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Điện-Điện tử, CNTT- Nội dung 2. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Điện-Điện tử, CNTT. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều14:00 Ban thư ký CDIO báo cáo về việc thực hiện các nội dung của kế hoạch tập huấn xây dựng đề cương học phần. TP: BGH (PHT Chương); Phòng ĐTĐH; thành viên Ban thư ký CDIO. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 6
(27-03)
Sáng08:30 Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị- Nội dung 2. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị. Tại: (Tập huấn trực tuyến) Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(28-03)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(29-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị CB, GV, CNV và người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng và các quy định về phòng chống dịch Covid 19
2. Phòng KHCN thông báo các CNĐT cấp trường năm 2019 nếu không hoàn thành được đề tài do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cần khai báo gia hạn và nêu lý do chính đáng trong module Đề tài cấp Trường từ ngày 27/3/2020 và báo Khoa duyệt trên VPĐT trước ngày 31/3/2020. Đơn gia hạn xuất ra trên VPĐT có đầy đủ chữ ký Bộ môn và Khoa nộp cho phòng KHCN (CV. Phạm T. Ngọc Ánh) trước khi làm thủ tục nghiệm thu.


Lịch công tác tuần từ ngày 23-03-2020 đến ngày 29-03-2020
(Được cập nhật lúc 2020-03-20 14:15:31)

Thứ 2 (23-03)

14:00Họp Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường - TP: Toàn thể thành viên Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội (Quyết định số 439-QĐ/DDU29 ngày 09/12/2019) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng Tiểu ban

Thứ 3 (24-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Điện-Điện tử, CNTT- Nội dung 1 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Điện-Điện tử, CNTT - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
14:00Ban sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ báo cáo Ban Giám hiệu - TP: BGH (HT, các PHT); CTHĐT, các thành viên trong Ban, mời nhóm công tác xây dựng phương án trả lương theo 3P - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (25-03)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Trần Thị Cẩm Hà. Đề tài: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - TP: BGH, Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Cơ sở, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Phòng Đào tạo sau Đại học
08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị- Nội dung 1 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
14:00Họp bàn về phương án điều chỉnh chương trình đào tạo theo Nghị định 99/NĐ-CP - TP: BGH (PHT Chương); phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, phòng HTQT&NCPT, phòng KT&ĐBCLĐT; TTĐT trực tuyến; lãnh đạo các Khoa. Phòng - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 5 (26-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Điện-Điện tử, CNTT- Nội dung 2 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Điện-Điện tử, CNTT - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH
14:00Ban thư ký CDIO báo cáo về việc thực hiện các nội dung của kế hoạch tập huấn xây dựng đề cương học phần - TP: BGH (PHT Chương); Phòng ĐTĐH; thành viên Ban thư ký CDIO - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (27-03)

08:30Tập huấn trực tuyến xây dựng đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho các Khoa Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị- Nội dung 2 - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng các bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị - Tại: (Tập huấn trực tuyến) - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 7 (28-03)

Chủ nhật (29-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS