Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-04-03 16:11:41)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(6-04)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(7-04)
Sáng08:30 Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Cơ khí. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn. Tại: - Trực tuyến P.ĐTĐH
09:00 Họp trực tuyến về xem xét các hoạt động dịch vụ, lao động sản xuất. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TCKT, P.Bảo vệ, P.KHCN, P.Thanh tra Pháp chế, TTND, CĐ, P.TBQT, TT Dịch vụ, P.HCTH. Tại: - Trực tuyến Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 4
(8-04)
Sáng08:30 Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Vận tải – Kinh tế. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn. Tại: - Trực tuyến P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 5
(9-04)
Sáng08:30 Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Môi trường và ATGT. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn. Tại: - Trực tuyến P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 6
(10-04)
Sáng08:30 Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Quản lý xây dựng. TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn. Tại: - Trực tuyến P.ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(11-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(12-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 06-04-2020 đến ngày 12-04-2020
(Được cập nhật lúc 2020-04-03 16:11:41)

Thứ 2 (6-04)

Thứ 3 (7-04)

08:30Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Cơ khí - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn - Tại: - Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH
09:00Họp trực tuyến về xem xét các hoạt động dịch vụ, lao động sản xuất - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TCKT, P.Bảo vệ, P.KHCN, P.Thanh tra Pháp chế, TTND, CĐ, P.TBQT, TT Dịch vụ, P.HCTH - Tại: - Trực tuyến - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (8-04)

08:30Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Vận tải – Kinh tế - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn - Tại: - Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 5 (9-04)

08:30Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Môi trường và ATGT - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn - Tại: - Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 6 (10-04)

08:30Ban thư ký góp ý đề cương chi tiết học phần theo tiếp cận CDIO cho Khoa Quản lý xây dựng - TP: Trưởng khoa; Trưởng, thư ký tiểu ban đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá kết quả học tập; Trưởng bộ môn + 02 giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương của các bộ môn - Tại: - Trực tuyến - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 7 (11-04)

Chủ nhật (12-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS