Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-09-03 08:16:40)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(31-08)
Sáng
Chiều14:00 Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Công trình. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Công trình. Tại: P.101-A5 Khoa Công trình
Thứ 3
(1-09)
Sáng08:30 Hội nghị Cán bộ viên chức phòng Thanh tra-Pháp chế. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.HCTH; toàn thể cán bộ, viên chức phòng TT-PC. Tại: P.301-A1 Phòng Thanh tra - pháp chế
Chiều14:00 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa GDQP. TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, K.GDQP, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa. Tại: P.401-A1 Khoa GDQP
Thứ 4
(2-09)
Sáng NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02-09 (Cả ngày)
Chiều
Thứ 5
(3-09)
Sáng08:30 Hội nghị CBVC Khoa Môi trường& An toàn GT. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa MT& ATGT. Tại: P.401-A1 Khoa MT&ATGT
08:30 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Điện - Điện tử. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Điện- Điện tử. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Điện - Điện tử
Chiều14:00 Hội nghị CBVC khoa Lý luận chính trị. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa LLCT. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa LLCT
14:00 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Công nghệ thông tin. TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa CNTT. Tại: P.401-A1 Khoa Công nghệ thông tin
Thứ 6
(4-09)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ viên chức khoa Vận tải-kinh tế. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa VT-KT. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Vận tải-kinh tế
10:00 Hội nghị Cán bộ viên chức phòng Hành chính tổng hợp. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, P.TCKT, P.TT-PC; Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng HCTH. Tại: P.401-A1 P.HCTH
Chiều14:00 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kỹ thuật xây dựng. TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Kỹ thuật XD. Tại: P.401-A1 Khoa Kỹ thuật Xây dựng
15:00 Họp nhóm xây dựng website Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. TP: Theo quyết định số 932/QĐ-ĐHGTVT, ngày 06/5/2019. Tại: P.403-A8 Phòng KHCN
15:00 Xét thôi học, cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2019-2020.. TP: BGH (PHTChương), P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV. Tại: P.301-A1 PHTChương
Thứ 7
(5-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(6-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 31-08-2020 đến ngày 06-09-2020
(Được cập nhật lúc 2020-09-03 08:16:40)

Thứ 2 (31-08)

14:00Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Công trình - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Công trình - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa Công trình

Thứ 3 (1-09)

08:30Hội nghị Cán bộ viên chức phòng Thanh tra-Pháp chế - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.HCTH; toàn thể cán bộ, viên chức phòng TT-PC - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Thanh tra - pháp chế
14:00Hội nghị cán bộ viên chức Khoa GDQP - TP: CT HĐT, CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, K.GDQP, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa GDQP

Thứ 4 (2-09)

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02-09 (Cả ngày)

Thứ 5 (3-09)

08:30Hội nghị CBVC Khoa Môi trường& An toàn GT - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa MT& ATGT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa MT&ATGT
08:30Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Điện - Điện tử - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Điện- Điện tử - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Điện - Điện tử
14:00Hội nghị CBVC khoa Lý luận chính trị - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa LLCT - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa LLCT
14:00Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Công nghệ thông tin - TP: BGH (PHT Chương), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa CNTT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Công nghệ thông tin

Thứ 6 (4-09)

08:30Hội nghị cán bộ viên chức khoa Vận tải-kinh tế - TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa VT-KT - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Vận tải-kinh tế
10:00Hội nghị Cán bộ viên chức phòng Hành chính tổng hợp - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, P.TCKT, P.TT-PC; Mời LĐ các đơn vị.Toàn thể CB, VC Phòng HCTH - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.HCTH
14:00Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kỹ thuật xây dựng - TP: BGH (HT), CĐ, TTND, P.ĐTĐH, P.ĐT SĐH, P.KHCN, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, TT ĐTTT, Ban QLGĐ; Mời Lãnh đạo các đơn vị. Toàn thể cán bộ viên chức Khoa Kỹ thuật XD - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Kỹ thuật Xây dựng
15:00Họp nhóm xây dựng website Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải - TP: Theo quyết định số 932/QĐ-ĐHGTVT, ngày 06/5/2019 - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Phòng KHCN
15:00Xét thôi học, cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2019-2020. - TP: BGH (PHTChương), P. ĐTĐH, P. CTCT&SV, P. TTPC, Lãnh đạo các Khoa quản lý SV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHTChương

Thứ 7 (5-09)

Chủ nhật (6-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS