Phòng Đối ngoại

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

International Cooperation Department

       Địa chỉ: P. 302, 307 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải    

       Điện thoại/Fax: (04) 37664078

Lãnh đạo phòng

     Trưởng phòng :  ThS. Vũ Tiến Sỹ

      Phó trưởng phòngThS. Bùi Thị Giang

 

Các chuyên viên:

ThS. Ngô Thùy Linh: tiếng Anh

ThS, Nguyễn Đỗ Minh Hằng: tiếng Pháp

CN. Nguyễn Phương Mai: tiếng Trung Quốc

CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh: tiếng Anh

 

Chức năng:

Phòng Đối Ngoại có chức năng tham mưu giúp Hiệu Trưởng trong việc tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong nước và ngoài nước theo đúng qui định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

 

Nhiệm vụ:

- Đề xuất với Hiệu Trưởng xây dựng chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về quan hệ đối ngoại của Nhà trường;

- Thiết lập mới và duy trì mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, tổ chức,  cơ quan trong nước và ngoài nước;

- Phối hợp với các phòng ban khác và Trung tâm HTQT về ĐT&NC trong công tác xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện, quản lý các dự án quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất;

- Quản lý nội dung các văn bản bằng tiếng nước ngoài, phiên dịch, biên dịch các tài liệu liên quan trong quan hệ quốc tế;

- Lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; Tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với trường. Làm thủ tục với các cơ quan chức năng đối với đoàn vào;

- Phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan khác để thực hiện công tác đối ngoại của Nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài trường để tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo và hướng dẫn cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh về việc đi học nước ngoài;

- Thực hiện các công tác khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.