Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Địa điểm    : P.207-210 nhà A9 Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại  : Bộ phận đảm bảo chất lượng đào tạo: 04.37664781; Bộ phận Khảo thí: 04.37606352.

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Hòa

Phó trưởng phòng: TS. Phạm Duy Anh     

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (KT&ĐBCLĐT) được thành lập ngày 19/10/2012, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học GTVT. Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo các quy định của Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT và các quy định khác có liên quan. Phòng hiện có 10 cán bộ trong đó có 1 PGS. TS, 1 Tiến sỹ 5 Thạc sỹ, 3 cử nhân.

Phòng KT & ĐBCLĐT có chức năng, nhiệm vụ sau:

1, Chức năng : Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí:

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các  văn bản quản lý, quy trình thi- kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi  và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của sinh viên.

b. Công tác đảm bảo chất lượng.

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn đầu ra.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tự kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành.

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD& ĐT

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.