Hội thảo khoa học "Các giải pháp xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội thảo khoa học "Các giải pháp xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế"

Hội thảo khoa học "Các giải pháp xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế"