Chi tiết khung chương trình đào tạo tại file đính kèm.